Aktive filtre:
-sortorder- Naturtype Tema Rødlistekategori -regions- -decisive criteria-
Ferskvann001 F1 - Elvevannmasser Ferskvann NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Ferskvann002 F2 - Sirkulerende innsjøvannmasser Ferskvann LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Ferskvann005 Turbide innsjøvannmasser i små og/eller grunne innsjøer Ferskvann NT - Nær truet Øs,OA,Op,Ve,Va,Mr,No,Tø C
Ferskvann006 Humøse dype innsjøer Ferskvann EN - Sterkt truet Øs,Ho,Tø B
Ferskvann009 Humøse grunne innsjøer Ferskvann VU - Sårbar Øs,Bu,Te,Aa,Va,Ho,Sf,Tø B
Ferskvann015 Sterkt kalkrike pytter, dammer og små innsjøer Ferskvann VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Va,Ro,Ho,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Ferskvann017 L1 - Grunn limnisk fastbunn Ferskvann NE - Ikke vurdert Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Ferskvann018 Kalkrike pytter, dammer og små innsjøer Ferskvann LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Ferskvann019 F3 - Ikke-sirkulerende innsjøvannmasser Ferskvann NE - Ikke vurdert
Ferskvann020 L2 - Grunn limnisk sedimentbunn Ferskvann NE - Ikke vurdert Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Ferskvann021 L3 - Dyp limnisk sedimentbunn Ferskvann NE - Ikke vurdert Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Ferskvann022 L4 - Helofytt-ferskvannssump Ferskvann LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Ferskvann023 Kalkrik helofyttsump Ferskvann VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Va,Ro,Ho,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Ferskvann024 L5 - Ferskvannskildebunn Ferskvann NE - Ikke vurdert Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Ferskvann025 L6 - Oksygenfattig limnisk sedimentbunn Ferskvann NE - Ikke vurdert Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg001 T1 - Nakent berg Fjell og berg LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg002 Tørt kalkrikt berg i kontinentale områder Fjell og berg VU - Sårbar He,Op,Sf,No,Tr,Fi,Tø BD
Fjell og berg003 Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg Fjell og berg NT - Nær truet OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Ro,Ho D
Fjell og berg004 Overrislingsberg i østlige høyfjellstrøk Fjell og berg EN - Sterkt truet He,Op,Bu,Te,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Fjell og berg005 Fosseberg Fjell og berg VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Fjell og berg006 Snøleieberg Fjell og berg NT - Nær truet He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Fjell og berg007 T2 - Åpen grunnlendt mark Fjell og berg LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg008 Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone Fjell og berg EN - Sterkt truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Ro,Ho AD
Fjell og berg009 Åpen grunnlendt kalkrik mark i sørboreal sone Fjell og berg VU - Sårbar OA,He,Op,Bu,Ho,Sf,Mr,Tø ABD
Fjell og berg010 T3 - Fjellhei, leside og tundra Fjell og berg NT - Nær truet He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Fjell og berg011 T5 - Grotte og overheng Fjell og berg LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg012 T6 - Strandberg Fjell og berg LC - Intakt Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg013 T7 - Snøleie Fjell og berg VU - Sårbar He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Fjell og berg014 T8 - Fuglefjell-eng og fugletopp Fjell og berg VU - Sårbar Øs,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø D
Fjell og berg015 T11 - Saltanrikningsmark i fjæresonen Fjell og berg LC - Intakt Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg016 T13 - Rasmark Fjell og berg LC - Intakt
Fjell og berg017 T14 - Rabbe Fjell og berg NT - Nær truet He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Fjell og berg018 T15 - Fosse-eng Fjell og berg VU - Sårbar OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Fjell og berg019 T16 - Rasmarkhei og -eng Fjell og berg LC - Intakt
Fjell og berg020 T17 - Aktiv skredmark Fjell og berg DD - Datamangel Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg021 Silt og leirskred Fjell og berg EN - Sterkt truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Fjell og berg022 T18 - Åpen flomfastmark Fjell og berg NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Fjell og berg023 T19 - Oppfrysningsmark Fjell og berg LC - Intakt He,Op,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg024 T20 - Isinnfrysningsmark Fjell og berg DD - Datamangel OA,He,Op,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg025 T21 - Sanddynemark Fjell og berg VU - Sårbar Øs,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø CD
Fjell og berg026 Sørlig etablert sanddynemark Fjell og berg EN - Sterkt truet Øs,Ve,Te,Va,Ro,Ho,Sf,Mr AC
Fjell og berg027 T22 - Fjellgrashei og grastundra Fjell og berg LC - Intakt He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Fi,Tø
Fjell og berg028 T23 - Ferksvannsdriftvoll Fjell og berg LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,Tø
Fjell og berg029 T24 - Driftvoll Fjell og berg LC - Intakt Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg030 T25 - Historisk skredmark Fjell og berg LC - Intakt
Fjell og berg031 T26 - Breforland og snøavsmeltingsområde Fjell og berg LC - Intakt Op,Ho,Sf,Mr,No,Tr
Fjell og berg032 T27 - Blokkmark Fjell og berg LC - Intakt
Fjell og berg033 Snøleieblokkmark Fjell og berg NT - Nær truet He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Fjell og berg034 Rabbeblokkmark Fjell og berg NT - Nær truet He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Fjell og berg035 T29 - Grus- og steindominert strand og strandlinje Fjell og berg LC - Intakt Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg036 Øvre sandstrand uten pionervegetasjon Fjell og berg DD - Datamangel Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Fjell og berg037 V6 - Våtsnøleie og snøleiekilde Fjell og berg VU - Sårbar He,Op,Bu,Te,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Fjell og berg099 I1 - Snø og is Fjell og berg NT - Nær truet He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø A
Landform001 3AB - Avsetningsformer knyttet til breer Landform NE - Ikke vurdert
Landform002 Dødisgrop Landform NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø C
Landform003 Dødisterreng Landform LC - Intakt OA,He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,No,Tr,Fi,Tø
Landform004 Drumlin og radiære morenerygger Landform LC - Intakt OA,He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Landform005 Ende- og sidemorener Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,HPo,HBa,HNh,HNs,Tø
Landform006 Esker Landform LC - Intakt OA,He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,No,Tr,Fi,Tø
Landform007 Flyttblokk Landform LC - Intakt
Landform008 Iskjernemorene Landform LC - Intakt
Landform009 Rogenmorene Landform LC - Intakt
Landform010 3AR - Avsetningsformer knyttet til rennende vann Landform NE - Ikke vurdert
Landform011 Delta Landform VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø AC
Landform012 Elvebanke Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø
Landform013 Elveslette Landform NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø C
Landform014 Elvevifte Landform NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø A
Landform015 Leirslette Landform NT - Nær truet Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Landform016 Levé Landform NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø A
Landform017 3BF - Breformer Landform NE - Ikke vurdert He,Op,Bu,Te,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform018 Botnbre Landform VU - Sårbar He,Op,Bu,Te,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø AE
Landform019 Dalbre Landform VU - Sårbar He,Op,Bu,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø AE
Landform020 Dalsidebre Landform VU - Sårbar He,Op,Bu,Te,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø AE
Landform021 Kalvende bre Landform VU - Sårbar Op,Ho,Sf,No,Sv,Jm AE
Landform022 Platåbre Landform VU - Sårbar He,Op,Bu,Te,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø AE
Landform023 Regenerert bre Landform VU - Sårbar Sf,Sv,Jm AE
Landform024 Sammensatt bre Landform VU - Sårbar He,Op,Bu,Te,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø AE
Landform025 3EB - Erosjonsformer knyttet til breer Landform NE - Ikke vurdert
Landform026 Botn Landform LC - Intakt
Landform027 Bruddform Landform LC - Intakt
Landform028 Dalende Landform LC - Intakt
Landform029 Dalklype Landform LC - Intakt
Landform030 Fjorddal Landform LC - Intakt
Landform031 Hengende dal Landform LC - Intakt
Landform032 Marint basseng Landform LC - Intakt
Landform033 P-form (plastisk form) Landform LC - Intakt
Landform034 Rundsva Landform LC - Intakt
Landform035 Skuringsstripe Landform LC - Intakt
Landform036 Tind Landform LC - Intakt
Landform037 U-dal Landform LC - Intakt
Landform038 3EL - Elveløpsformer Landform NE - Ikke vurdert
Landform039 Blind dal Landform LC - Intakt Op,No,Tr,Fi,Tø
Landform040 Forgreinet elveløp Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform041 Kroksjø Landform NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Landform042 Meander Landform VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Landform043 Underjordisk elveløp Landform NT - Nær truet Op,No,Tr,Fi,Tø C
Landform044 Bekkekløft Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø
Landform045 3ER - Erosjonsformer knyttet til rennende vann Landform NE - Ikke vurdert
Landform046 Erosjonskant Landform NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø C
Landform047 Gjel Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform048 Jettegryte Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Landform049 Jordpyramide Landform CR - Kritisk truet Op B
Landform050 Ravine i bresjøsediment eller dalfylling Landform LC - Intakt He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Landform051 Leirravine Landform VU - Sårbar Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø A
Landform052 Spylerenne Landform LC - Intakt
Landform053 V-dal Landform LC - Intakt
Landform054 3FP - Landformer knyttet til frostprosesser Landform NE - Ikke vurdert
Landform055 Forvitringsblokkmark Landform LC - Intakt
Landform056 Forvitringsgrusmark Landform LC - Intakt
Landform057 Iskilepolygon Landform LC - Intakt
Landform058 Oppfrysingsblokkmark Landform LC - Intakt
Landform059 Pingo Landform LC - Intakt
Landform060 Steinbre Landform LC - Intakt He,Op,Bu,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø
Landform061 Strukturmark Landform LC - Intakt
Landform062 3IK - Landformer knyttet til jordas indre krefter Landform NE - Ikke vurdert
Landform063 Glintrand Landform LC - Intakt
Landform064 Havbunnsskorstein Landform DD - Datamangel
Landform065 Kalkrygg Landform NT - Nær truet OA,He,Op,Bu,Te BC
Landform066 Mudderdiapir Landform LC - Intakt
Landform067 Muddervulkan Landform LC - Intakt
Landform068 Sprekkedal Landform LC - Intakt
Landform069 Utstrømmingsgrop Landform LC - Intakt
Landform070 Vulkan Landform LC - Intakt
Landform071 3KJ - Kjemiske oppløsningsformer Landform NE - Ikke vurdert
Landform072 Doline Landform LC - Intakt OA,He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø
Landform073 Dryppstein Landform EN - Sterkt truet Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø C
Landform074 Kalkgrotte Landform VU - Sårbar He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø C
Landform075 Karstoverflate Landform LC - Intakt He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø
Landform076 Kalktuff Landform CR - Kritisk truet Sv B
Landform077 3KP - Landformer knyttet til kystprosesser Landform NE - Ikke vurdert
Landform078 Kystgrotte Landform NT - Nær truet Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø C
Landform079 Kystklippe Landform LC - Intakt
Landform080 Rauk Landform LC - Intakt Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform081 Strandlinje Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform082 Strandvoll Landform NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø A
Landform083 3ML - Landformer knyttet til massebevegelse på land Landform NE - Ikke vurdert
Landform084 Flytjordsvalk Landform LC - Intakt He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform085 Fjellskredur Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Tø
Landform086 Flomrasvifte Landform LC - Intakt He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform087 Jordskred Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform088 Leirskred(grop) Landform NT - Nær truet Øs,OA,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Landform089 Protalus Landform LC - Intakt He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform090 Snørasvoll Landform LC - Intakt He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Landform091 Talus Landform LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø
Landform092 3MR - Landformer knyttet til marine strøm- og skredprosesser Landform NE - Ikke vurdert
Landform093 Marint gjel Landform LC - Intakt HPo,HBa,HNh
Landform094 Marint skredområde Landform LC - Intakt HPo,HBa,HNh
Landform095 Pløyespor Landform LC - Intakt HPo,HBa,HNh
Landform096 Vandrende marin sanddyne Landform LC - Intakt HPo,HBa,HNh,HNs,HSk
Landform097 3VI - Landformer knyttet til vindprosesser Landform NE - Ikke vurdert
Landform098 Flygesanddyne Landform VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,Tø A
Marint dypvann001 H1 - Havvannmasser Marint dypvann LC - Intakt Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Sv,Jm,HPo,HBa,HNh,HNs,HSk,Tø
Marint dypvann002 H3 - Dyvann i poller og fjorder Marint dypvann LC - Intakt
Marint dypvann003 M2 - Dyp marin fastbunn Marint dypvann LC - Intakt Jm,HPo,HBa,HNh,HNs,HSk
Marint dypvann004 Hardbunnskorallskog Marint dypvann NT - Nær truet Øs,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,HNh,HNs,Tø A
Marint dypvann005 M5 - Dyp marin sedimentbunn Marint dypvann LC - Intakt Sv,Jm,HPo,HBa,HNh,HNs,HSk
Marint dypvann006 Grisehalekorallskogbunn Marint dypvann EN - Sterkt truet HBa B
Marint dypvann007 Dyp slambunn i Skagerrak Marint dypvann NT - Nær truet Aa,Va,HSk BC
Marint dypvann008 Bambuskorallskogbunn Marint dypvann EN - Sterkt truet HNs B
Marint dypvann009 Svampspikelbunn i Barentshavet sør Marint dypvann NT - Nær truet Tr,Fi,HBa A
Marint dypvann010 M6 - Korallrev Marint dypvann NT - Nær truet Øs,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,HBa,HNh,HNs,HSk,Tø C
Marint dypvann011 M11 - Kaldt gassoppkomme Marint dypvann LC - Intakt Sv,Jm,HPo,HBa,HNh,HNs,HSk
Marint dypvann012 M12 - Varm havkilde Marint dypvann LC - Intakt Jm,HPo,HBa,HNh
Marint gruntvann, Svalbard001 Kaldtvannsbassenger Marint gruntvann, Svalbard EN - Sterkt truet Sv,HPo BC
Marint gruntvann, Svalbard001 H2 - Vannmasser i fjorder, poller og litoralbasseng Marint gruntvann, Svalbard LC - Intakt HPo
Marint gruntvann, Svalbard002 Arktisk lagune Marint gruntvann, Svalbard DD - Datamangel Sv,HPo
Marint gruntvann, Svalbard003 I2 - Polar havis Marint gruntvann, Svalbard CR - Kritisk truet Sv,HPo A
Marint gruntvann, Svalbard004 M1 - Grunn marin fastbunn Marint gruntvann, Svalbard LC - Intakt HPo
Marint gruntvann, Svalbard006 Isskurt sublitoral fastbunn Marint gruntvann, Svalbard VU - Sårbar Sv,HPo AC
Marint gruntvann, Svalbard007 M2 - Dyp marin fastbunn Marint gruntvann, Svalbard LC - Intakt HPo
Marint gruntvann, Svalbard011 M3 - Fast fjærebeltebunn Marint gruntvann, Svalbard LC - Intakt HPo
Marint gruntvann, Svalbard012 Isskurt fjæresone-fastbunn Marint gruntvann, Svalbard VU - Sårbar Sv,HPo AC
Marint gruntvann, Svalbard013 Brakk hardbunnsfjære Marint gruntvann, Svalbard DD - Datamangel Sv,HPo
Marint gruntvann, Svalbard014 M4 - Grunn marin sedimentbunn Marint gruntvann, Svalbard LC - Intakt HPo
Marint gruntvann, Svalbard015 Ruglbunn Marint gruntvann, Svalbard DD - Datamangel Sv,HPo
Marint gruntvann, Svalbard016 Brakk sand- og grusbunn Marint gruntvann, Svalbard VU - Sårbar Sv,HPo B
Marint gruntvann, Svalbard017 Grunn skjellsandbunn Marint gruntvann, Svalbard DD - Datamangel Sv,HPo
Marint gruntvann, Svalbard018 M5 - Dyp marin sedimentbunn Marint gruntvann, Svalbard LC - Intakt HPo
Marint gruntvann, Svalbard019 M9 - Litoralbasseng-bunn Marint gruntvann, Svalbard LC - Intakt HPo
Marint gruntvann, Svalbard020 M10 - Marin grotte og overheng Marint gruntvann, Svalbard LC - Intakt HPo
Marint gruntvann001 H2 - Vannmasser i fjorder, poller og litoralbasseng Marint gruntvann LC - Intakt HBa,HNh,HNs,HSk
Marint gruntvann004 M1 - Grunn marin fastbunn Marint gruntvann LC - Intakt HBa,HNh,HNs,HSk
Marint gruntvann005 Nordlig sukkertareskog Marint gruntvann EN - Sterkt truet HBa,HNh AD
Marint gruntvann006 Sørlig sukkertareskog Marint gruntvann EN - Sterkt truet HNs,HSk AC
Marint gruntvann007 Nordlig stortareskog Marint gruntvann NT - Nær truet HBa,HNh AD
Marint gruntvann009 Nordlig fingertarebunn Marint gruntvann VU - Sårbar HBa,HNh A
Marint gruntvann013 M3 - Hardbunnsfjære Marint gruntvann LC - Intakt HBa,HNh,HNs,HSk
Marint gruntvann015 Eksponert blåskjellbunn Marint gruntvann VU - Sårbar HBa,HNh,HNs,HSk AC
Marint gruntvann018 M4 - Grunn marin sedimentbunn Marint gruntvann LC - Intakt HBa,HNh,HNs,HSk
Marint gruntvann021 Ruglbunn Marint gruntvann DD - Datamangel HNs,HSk
Marint gruntvann023 M7 - Marin undervannseng Marint gruntvann LC - Intakt HBa,HNh,HNs,HSk
Marint gruntvann026 M8 - Helofytt-saltvannsump Marint gruntvann LC - Intakt HBa,HNh,HNs,HSk
Marint gruntvann027 M9 - Litoralbasseng-bunn Marint gruntvann LC - Intakt HBa,HNh,HNs,HSk
Marint gruntvann028 M10 - Marin grotte og overheng Marint gruntvann LC - Intakt HBa,HNh,HNs,HSk
Marint gruntvann029 M13 - Oksygenfattig marin sedimentbunn Marint gruntvann LC - Intakt HBa,HNh,HNs,HSk
Semi-naturlig001 T12 - Strandeng Semi-naturlig VU - Sårbar Øs,OA,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AC
Semi-naturlig002 T31 - Boreal hei Semi-naturlig VU - Sårbar He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AD
Semi-naturlig003 T32 - Semi-naturlig eng Semi-naturlig VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AD
Semi-naturlig004 Slåttemark Semi-naturlig CR - Kritisk truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AD
Semi-naturlig005 T33 - Semi-naturlig strandeng Semi-naturlig EN - Sterkt truet Øs,OA,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AD
Semi-naturlig006 T34 - Kystlynghei Semi-naturlig EN - Sterkt truet Øs,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tø D
Skog001 T4 - Skogsmark Skog LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Skog002 Beiteskog Skog LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Skog003 Boreonemoral regnskog Skog VU - Sårbar Va,Ro,Ho,Sf,Mr B
Skog004 Boreal regnskog Skog VU - Sårbar No,Tø BD
Skog005 Rik sandfuruskog Skog NT - Nær truet He,Op,Bu,Fi D
Skog006 Høgstaude edelløvskog Skog VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tø AD
Skog007 Høgstaudegranskog Skog NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Ho,Sf,Mr,No,Tø D
Skog008 Frisk rik edellauvskog Skog NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tø AD
Skog011 Kalkgranskog Skog VU - Sårbar OA,He,Op,Bu,Te,No,Tø D
Skog012 Kalkedellauvskog Skog EN - Sterkt truet OA,He,Op,Bu,Te B
Skog013 Olivinskog Skog EN - Sterkt truet Sf,Mr,No,Fi,Tø B
Skog014 Lågurtedellauvskog Skog VU - Sårbar Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,Tø D
Skog015 Kalk- og lågurtfuruskog Skog VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø D
Skog018 T30 - Flomskogsmark Skog VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø CD
Svalbard001 F1 - Elvevannmasser Svalbard NE - Ikke vurdert
Svalbard002 F2 - Sirkulerende innsjø-vannmasser Svalbard NE - Ikke vurdert
Svalbard003 F3 - Ikke-sirkulerende innsjø-vannmasser Svalbard NE - Ikke vurdert
Svalbard004 L1 - Eufotisk fast ferskvannsbunn Svalbard NE - Ikke vurdert
Svalbard005 L2 - Eufotisk limnisk sedimentbunn Svalbard NE - Ikke vurdert
Svalbard006 L3 - Afotisk limnisk sedimentbunn Svalbard NE - Ikke vurdert
Svalbard007 L5 - Ferskvannskildebunn Svalbard NE - Ikke vurdert
Svalbard008 Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel Svalbard NE - Ikke vurdert
Svalbard009 T1 - Nakent berg Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard010 T3 - Fjellhei, leside og tundra Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard011 T6 - Strandberg Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard012 T7 - Snøleie Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard013 T8 - Fuglefjell-eng og fugletopp Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard014 Fuglefjell-eng Svalbard NT - Nær truet Sv D
Svalbard015 T9 - Mosetundra Svalbard LC - Intakt
Svalbard016 T10 - Arktisk steppe Svalbard CR - Kritisk truet Sv B
Svalbard017 T12 - Strandeng Svalbard NT - Nær truet Sv AB
Svalbard018 T13 - Rasmark Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard019 T14 - Rabbe Svalbard LC - Intakt
Svalbard020 T16 - Rasmarkhei og -eng Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard021 T17 - Aktiv skredmark Svalbard LC - Intakt
Svalbard022 T18 - Åpen flomfastmark Svalbard LC - Intakt
Svalbard023 T19 - Oppfrysingsmark Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard024 T22 - Fjellgrashei og grastundra Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard025 T24 - Driftvoll Svalbard LC - Intakt
Svalbard026 T25 - Historisk skredmark Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard027 T26 - Breforland og snøavsmeltingsområde Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard028 T27 - Blokkmark Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard029 T28 - Polarørken Svalbard NT - Nær truet Sv AC
Svalbard030 T29 - Grus- og steindominert strand og strandlinje Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard031 V1 - Permafrost-myr Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard032 Kalkrik permafrost-myrkant Svalbard CR - Kritisk truet Sv B
Svalbard033 Saltpåvirket myrkant Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard034 V4 - Kaldkilde Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard035 V5 - Varm kilde Svalbard CR - Kritisk truet Sv B
Svalbard036 V6 - Våtsnøleie og snøleiekilde Svalbard LC - Intakt Sv
Svalbard037 V7 - Permafrost-ferskvannssump Svalbard NT - Nær truet Sv C
Svalbard038 Polygonmyr Svalbard DD - Datamangel Sv
Våtmark001 3TO - Torvmarksformer Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark002 Bakkemyr Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark003 Strengblandingsmyr Våtmark LC - Intakt He,Op,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark004 Øyblandingsmyr Våtmark NT - Nær truet He,Op,Mr,No,Tr,Fi,Tø C
Våtmark005 Djupkilde Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark007 Flatmyr Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark008 Flommyr Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark010 Gjennomstrømningsmyr Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark012 Gjenvoksningsmyr Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark013 Atlantisk høymyr Våtmark EN - Sterkt truet Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tø C
Våtmark014 Eksentrisk høymyr Våtmark EN - Sterkt truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Mr,No,Tø C
Våtmark016 Konsentrisk høymyr Våtmark EN - Sterkt truet Øs,OA,He,Ve,Aa BC
Våtmark017 Kanthøymyr Våtmark NT - Nær truet Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tø A
Våtmark018 Platåhøymyr Våtmark EN - Sterkt truet Øs,OA,He,Bu,Ve,Te,Aa,Sf,Mr,No,Tø C
Våtmark019 Palsmyr Våtmark EN - Sterkt truet He,Op,No,Tr,Fi,Tø C
Våtmark020 Strengmyr Våtmark LC - Intakt OA,He,Op,Bu,Te,Aa,Va,Ro,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark021 Terrengdekkende myr Våtmark VU - Sårbar Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Tø AC
Våtmark022 V1 - Åpen jordvannsmyr Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark023 Rik åpen sørlig jordvannsmyr Våtmark EN - Sterkt truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tø AC
Våtmark025 V2 - Myr- og sumpskogsmark Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark026 Rik svartorsumpskog Våtmark VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,Tø AC
Våtmark027 Rik gransumpskog Våtmark EN - Sterkt truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Mr,No,Tø D
Våtmark028 Kilde-edellauvskog Våtmark VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr ACD
Våtmark029 V3 - Nedbørsmyr Våtmark NT - Nær truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø CD
Våtmark030 V4 - Kaldkilde Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark031 Sørlig kaldkilde Våtmark VU - Sårbar Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tø ACD
Våtmark033 V8 - Strandsumpskogsmark Våtmark LC - Intakt Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø
Våtmark034 Rik vierstrandskog Våtmark VU - Sårbar OA,Op,Bu B
Våtmark035 Saltpåvirket svartorstrandskog Våtmark NT - Nær truet Øs,OA,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr CD
Våtmark037 V9 - Semi-naturlig myr Våtmark EN - Sterkt truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø AD
Våtmark039 Sørlig slåttemyr Våtmark CR - Kritisk truet Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tø D
Våtmark040 V10 - Semi-naturlig våteng Våtmark DD - Datamangel Øs,OA,He,Op,Bu,Ve,Te,Aa,Va,Ro,Ho,Sf,Mr,No,Tr,Fi,Tø