Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Våtmark

Rik vierstrandskog

Kalkrik strand- og sumpskogsmark med dominans av vier

Vurderingsenhet av Type 1.3.
Satt sammen av NiN-koder: V8-2 med 1AR-A-V,
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Sårbar VU

Utslagsgivende kritier B2:

  • Begrenset utbredelse eller forekomst

Vurderingsenheten

Begrunnelse for avgrensing av vurderingsenhet

Rik vierstrandskog er som kalksjøene den opptrer i en sjelden type knyttet til et fåtalls områder og har hatt betydelig tilbakegang og skiller seg klart fra trusselbildet for Strandsumpskog generelt.

 

Denne typen opptrer langs kalksjøer, iblandt på kalkmergelbanker. Rik vierstrandskog opptrer gjerne innenfor et belte med rikstarrsump, og i blant som en sone mellom rikstarrsump og rik svartorstrand­skog. Denne våtmarkstypen er karakterisert av kalkarter som myrtelg og enkelte kalk-orkideer som knottblom, fettblad (alle lok av sistnevnte har utgått) og engmarihånd. Stor myrfiol en også en karakter-art for denne typen (på sin sørflanke). Overgangstyper/mosaikker mot rikmyr forekommer.

Dokumentasjon

A-kriteriet: Arealtap som følge av innsjøsenkning/grøfting, eutrofiering og tilgroing vurderes å være <20 %; gir LC.

B- kriteriet: Typen har hatt en nedgang, kombinert med svært små arealer. Dette er vår sjeldneste sump/strandskogstype, med en klumpvis forekomst knyttet til enkelte områder med kalksjøer. Det vurderes at typen har et forekomstareal <50 10x10 km ruter, og kvalifiserer dermed til VU etter B2 kriteriet.

C-kriteriet: Flere forekomster er blitt forringet bl.a. ved eutrofiering og senkning/grøfting, og flere av de sjeldneste kalkartene (særlig orkidéer) er forsvunnet fra flere lokaliteter. Senkning har både ført til forringelse og tap pga. uttørking, men har også ført til ny-etablering av typen på mergel-banker som har blitt eksponert etter senkning. Rik vierstrandskog vurderes samlet å ha vært utsatt for en moderat grad av utarming/forringelse, og typen havner derfor i LC.

D-kriteriet: Rik vierstrandskog er i dag utsatt for relativt liten, negativ biotisk påvirkning. Noen har vært utsatt for tilgroing pga. opphørt hevd, men forringelsen berører trolig en liten andel, og selv areal forringet pluss tapt vurderes å være <20 %, og kvalifiserer til LC.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 4,0 1
Utbredelsesareal 50000 1,0 50000
Antall forekomster 20 1,0 20

Rik vierstrandskog er viersumper langs kalksjøer, og er dokumentert særlig fra Oslo og Akershus, med mindre fragmenter registrert bla. på Ringerike og Hadeland. I Oslo og Akershus er det større forekomster særlig ved Dælivann, og Tjernsrudtjern i Bærum, Nesøytjern NR i Asker, og Hersjøen, Ullensaker. Antagelig har denne typen en større utbredelse, med opptreden langs enkelte kalksjøer flere steder i Oslofeltet.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Påvirkning på habitat
Landbruk ↴
Opphørt/redusert drift ↴
Beite
Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Habitatpåvirkning i limnisk miljø ↴
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Opphørt (kan inntreffe igjen)
Forurensing
Terrestrisk ↴
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Ubetydelig/ingen nedgang Pågående

Arealtap: Noen kantsoner langs kalksjøer har gått tapt pga. senkning pluss grøfting, noen pga. eutrofiering og tilgroing med kraftige takrørbelter (som også kan overvokse viersumper).

Tilstandsendringer: Eutrofiering/tilgroing har ført til forringelse av naturtypen, opphørt hevd (beite) og tilgroing kan føre til tilsvarende forringelse. Noen kantsoner er blitt forringet pga. innsjøsenkning og tilhørende grøfting. Noen forekomster kan være utsatt for slitasje ved fiskeplasser ol.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus X
Hedmark
Oppland X
Buskerud X
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B2 Antall 10 × 10 km ruter ≤ 50
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Areal
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer VU

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 20 % - < 30 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 20 % - < 30 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 20 % - < 30 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 20 % - < 30 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 20 % - < 30 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år ≥ 20 % - < 30 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 20 % - < 30 %
Tilsvarer LC

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Jansson, U., Thylén, A., Gaarder, G. Blindheim, T. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplan for naturtypen rik sumpskog - utkast BioFokus-rapport 2011-9: 83

Vurderingen siteres som:

Brandrud, T. E. (2018). Kalkrik strand- og sumpskogsmark med dominans av vier, Våtmark. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/276