Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Grotte og overheng

Grotte og overheng

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T5
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Grotte og overheng (T5) er en hovedtype som inneholder både en landform og et natursystem.

I denne vurderingsenheten er det i praksis overhengene som er vurdert da det i liten grunn finnes natursystem i grotter, selv om hovedtypen grotte og overheng (T5) har beholdt navnet. 

Overheheng er bergvegger med helning på mindre enn eller lik 90 grader. Har de en større helning enn dette, klassifiseres de som nakent berg (T1), der LKM som overrisling og helningsbetinget forstyrrelsesintensitet er relevante. Overheng inneholder de grunntypene som inngår i basistrinn a (overheng) i LKM grottebetinget skjerming (GS). Disse igjen fordeler seg på kalkinnhold (KA) og uttørkningseksponering (UE). Totalt er det seks grunntyper av overheng.  

Artsmangfoldet på overheng (f.eks. Botnen 1984, Jørgensen & Tønsberg 1988) er karakteristisk ved at det inneholder flere sterile skorpelav, bl. a. mellav-arter (Lepraria spp.) og andre som klippepulverlav (Chrysothrix chlorina).

Dokumentasjon

Det er ingen indikasjoner på at artsmangfoldet i grunntypene av T5 (med overheng) er så negatiivt påvirket at areal- eller tilstandsreduksjonen er omfattende nok til å oppnå terskelverdi for NT.

Naturtypen er derfor direkte vurdert som LC.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Overheng er vanlig i hele Norge, men vi har ikke informasjon om totalareal eller om utbredelsesareal. 

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   NE
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Jørgensen, P. M. & Tønseberg, T. 1988. On some crustose lichens with Trentepohlia from shaded overhangs in costal Norway. Nordic Journal of Botany 8: 293-304
  • Botnen, A. 1984. Lavfloraen i steilvegg og overheng på Bjørnen, Os, Hordaland. Hovedfagsoppgåve i systematisk botanikk til matematisk-naturvitenskapeleg embetseksamen ved Botanisk institutt, Universitetet i Bergen. 220 sider.

Vurderingen siteres som:

Ihlen, P. G., Evju, M.,Høitomt, T., Aarrestad, P. A. og Grytnes, J.-A. (2018). Grotte og overheng, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/44