Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Skog

Olivinskog

Litt tørkeutsatt og tørkeutsatt ultramafisk skogsmark

Vurderingsenhet av Type 1.3.
Satt sammen av NiN-koder: T4-5, T4-6, T4-7, T4-8, T4-9, T4-10, T4-11, T4-12, T4-19, T4-20 med BK-a
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Sterkt truet EN

Utslagsgivende kritier B2:

  • Begrenset utbredelse eller forekomst

Vurderingsenheten

Olivinskog er fastmarksskogsmark på ultramafisk grunn, dvs på fattig til moderat kalkrik berggrunn med magnesiumsilikat og jernsilikat og innslag av tungmetallholdige mineraler som serpentin. Olivinskog er kjennetegnet ved et spesielt artsmangfold i markvegetasjonen og oftest dominert av furu. Massetak og bergverksdrift etter viktige mineraler utgjør en særlig trussel, i tillegg til skogsdrift, til dels med treslagsskifte til gran. Olivinskog anses å være vesentlig mer truet enn skog generelt.

Dokumentasjon

Selv om de fleste aktuelle forekomstene nå kanskje er kjent, er få forekomster sikret ved vern, og det er et betydelig press for utnytting av mineralressurser og skog i områdene, som stort sett ligger bygdenært. Endringer i kommende tiår vurderes derfor å bli omtrent like omfattende som i foregående tiår.

A: Arealtap er særlig knyttet til bergverksdrift og massetak. Siste 50 år er det særlig forekomster i Almklovdalen (Vanylven) som har gått tapt, samt forekomsten ved Raubergvika (Norddal). Dessuten er deler av et par av gjenværende lokaliteter, spesielt Onilsafeltet (Norddal) også påvirket av mineral/masseuttak (Holtan 2008). I tillegg kommer noe veilbygging (for skogsdrift). Trolig utgjør dette til sammen et tap av drøyt 20% av kjent areal av olivinskog. Det er fremdeles et pågående press for å utnytte mineralressursene i områder som hittil ikke er utnyttet. Trolig vil omfanget av dette utgjør <20% de neste 50 årene, i det minste dersom flere lokaliteter vernes.

B1: Stort utbredelsesareal pga noen få vidt utspredte forekomster fra Nordfjord/Sunnmøre til Røros, Brønnøy og Alta.

B2: Flere forekomster som ligger tett samlet i Nordfjord/Sunnmøre gjør at forekomstarealet blir lite, ca 10 10x10 km-ruter). Samtidig vil pågående press for utnytting mineralressurser, samt skogbruk på mer produktive lokaliteter, medføre stor sannsynlighet for fortsatt nedgang i forekomstenes areal og forringelse av deres økologiske tilstand.

C: Neppe vesentlige endringer i abiotiske prosesser siste 50 år eller neste 50 år.

D: De ulike lokalitetene varierer mye i egnethet for skogbruk, fra ganske produktiv skog til skrinn, dårlig bestokket mark. Mange av områdene har spor av tidligere plukkhogst. Holtan (2008) angir at 8 av 19 områder i hans oversikt er mer eller mindre påvirket av skogsdrift. Siden de fleste lokalitetene ligger bygdenært, anses imidlertid skogbruk ved flatehogst og ev. treslagsskifte til gran som en sannsynlig framtidig påvirkning for en god del av lokalitetene. Det er vanskelig å anslå hvor stor andel av arealet som faktisk er påvirket og hvor stor forringelse denne skogsdriften har medført siste 50 år. Trolig har skogsdrift med flatehogst og noe etablering av gran medført >30% forringelse av økologisk tilstand på >20% av arealet. Hvis vi legger til effekten av arealtapet på drøyt 20%, får vi totalt sett så vidt >50% forringet tilstand på >50% av arealet. For de neste 50 årene vil trolig omfanget av forringet areal bli noe mindre pga noe lavere andel arealtap.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 10 1,0 10
Utbredelsesareal 150000 1,0 150000
Antall forekomster 10 1,0 10

Olivinskog forekommer som få, små og dels svært spredte forekomster. De fleste kjente forekomstene ligger i et lokalt område i Nordfjord/Sunnmøre (jf Holtan 2008), øvrige dokumenterte forekomster i Lindås, Røros, Brønnøy, Rana og Alta (jf Naturbase). I tillegg til disse noenlunde intakte lokalitetene er det også lokaliteter med relevant berggrunn som nå er så godt som fullstendig rasert av mineralutvinning, bl.a. et par større forekomster i Almklovdalen (Vannylven) og en mindre forekomst i Raudbergvika (Norddal). Omfanget av disse som forhenværende olivin furuskog er vanskelig å bedømme, men de har kanskje utgjort hhv 2 km2 og 0,1 km2. Ytterligere områder kan ha egnet berggrunn (f.eks. i Trøndelag) med potensial for noen flere forekomster, selv om kunnskapen om olivinskog generelt antas å være ganske god.

Totalarealet for gjenværende forekomster er trolig mindre enn 10 km2, anslått som de drøyt 7 km2 kjente forekomster i 2008 (Nordfjord, Sunnmøre + Røros) (Holtan 2008), samt nye i Lindås, Brønnøy, Rana og Alta (jf Naturbase). I tillegg kan det være noen få potensielle mindre forekomster. 

Så spredte forekomster gir et stort utbredelsesareal (ca 150000 km2), men forekomstene i Nordfjord og Sunnmøre ligger tett og dekker til sammen 4-6 10x10 km-ruter, dvs i alt  høyst 11 ruter. Ev. nye forekomster vil neppe medføre at antall forekomster i 10x10 km-ruter overstiger 20.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Påvirkning på habitat
Landbruk ↴
Skogbruk/avvirkning
Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk) ↴
Utbygging/utvinning
Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Mest omfattende påvirkning skyldes tidligere, pågående og potensielt framtidig bergverksdrift etter olivinstein med tilhørende mineraler. Et par (til dels større) lokaliteter er tapt pga bergverk.

Skogbruk er også en betydelig påvirkningsfaktor for lokaliteter på produktiv mark, siden de fleste forekomstene er bygdenære. Både flatehogst og ev. etbalering av gran vil ha stor påvirkning på forekomstenes økologiske tilstand.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år≥ 20 % - < 30 %   NT
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B2 Antall 10 × 10 km ruter ≤ 20
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Areal
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Antatt eller kjent
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer EN

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 50 % - < 80 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer VU
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer NT
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer NT

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Holtan, D. 2008. Olivinskogene i Norge - en oppsummering av status og verdi. Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga Rapport 2008: 06: 53 s.

Vurderingen siteres som:

Framstad, E. og Bendiksen, E. (2018). Litt tørkeutsatt og tørkeutsatt ultramafisk skogsmark, Skog. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/366