Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Marint gruntvann, Svalbard

Brakk hardbunnsfjære

Brakk stille til litt beskyttet fast fjærebelte-bunn

Vurderingsenhet av Type 1.2.
NiN-kode: M3-11, M3-12, M3-13, M3-18
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Datamangel DD

Vurderingsenheten

Brakk hardbunnsfjære inkluderer alle de brakke grunntypene under M3 Fast fjærebeltebunn (M3-11, M3-12, M3-13, M3-18). Disse er karakterisert ved organismesamfunn som består av hardbunnsarter spesielt tilpasset miljøet i brakkvann. Det er imidlertid usikkert om naturtypen forekommer på Svalbard. Brakkvann finnes i elveestuarier, ved utløp av mindre vassdrag og i laguner. Fastbunn forekommer sjelden i fjæra på disse stedene på grunn av tilførsler av breslam og grovere sedimenter, men i den grad fastbunn kan finnes, vil trolig all overflate være isskurt. Dessuten vil isIegging på vinterstid motvirke etablering av flerårige organismer. Imidlertid, dersom klimabetinget temperaturøkning over tid fører til redusert islegging og isskuring og det finnes slike områder, vil de i første omgang være sjeldne. Brakk hardbunnsfjære er valgt ut som vurderingsenhet (type 1.2) fordi den kan forekomme, men i så fall med antatt få og spredte forekomster. Antall 10 x 10 km ruter med mulig forekomst av naturtypen vil forventes ikke å overstige 20.

Dokumentasjon

Brakk hardbunnsfjære er plassert i kategorien datamangel (DD) på grunn av stor usikkerhet om den er en realisert naturtype, og tilsvarende mangel på kunnskap om effekter av påvirkningsfaktorer. Dersom den forekommer på få og spredte lokaliteter, kan den potensielt falle ut i en høy risiko-kategori ved endringer i påvirkningsfaktorene.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

På grunn av stor usikkerhet om naturtypen forekommer på Svalbard, er det ikke gitt estimater for utbredelse eller totalareal.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Temperatur Hele arealet påvirkes (>90%) Ukjent Pågående
Middelavrenning Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Ukjent Pågående

Det er lite kjent om påvirkningsfaktorer. Endringer i temperatur, ferskvannstilførsler, islegging og sedimentering som følger med endringer i klima, kan påvirke naturtypen.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet X
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   DD
A2aReduksjon neste 50 år   DD
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall)
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer DD
B2 Antall 10 × 10 km ruter
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer DD

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Moe KA, Skeie GM, Brude OW, Løvås SM, Nedrebø M, Weslawski JM 2000. The Svalbard Intertidal Zone: A Concept for the Use of GIS in Applied Oil Sensitivity, Vulnerability and Impact Analyses Spill Science & Technology Bulletin 6: 187-206

Vurderingen siteres som:

Oug, E., Gundersen, H., Bekkby, T., Fredriksen, F. og Gulliksen, B. (2018). Brakk stille til litt beskyttet fast fjærebelte-bunn, Marint gruntvann, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/78