Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Strandberg

Strandberg

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T6
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Strandberg (T6) er avgrenset her i samsvar med NiN 2.01. og det henvises til Bratli mfl. (2017) for en mer detaljert beskrivelse. Strandberg er fast fjell og blokker som danner en egen sone mellom andre fastmarkssystemer og saltvannssystemer. Kornstørrelsen er fast fjell og blokker fordi bunnen er stabil både ved bølgeslag og ved sterke strømmer. Nedre grense trekkes i nedre del av beltet mer marebek og øvre del av beltet med fjæreur og vanlig strandsnegl. Oppover avgrenses de der det er innslag av salttolerante arter. Hovedtypen kan inneholde enkelte karplanter, men det er moser og lav som er de viktigste organismegruppene her. Strandberg innneholder syv grunntyper i Norge og er vidt utbredt. 

Dokumentasjon

Hyttebygging og arealbeslag til naust og brygger er negative påvirkninger på vurderingsenheten, men det er lite sannsynlig at mer enn 20 % av totalarealet har blitt utsatt for, eller vil bli utsatt for, arealtap eller reduskjon i tilstand innenfor vurderingsperioden på landsbasis.

I følge Engelien mfl. (2006) antas at mye av strandsonen (100 m - sonen) er utilgjengelig for ferdel og rekreasjon (nå inkludees ikke bratt terreng her). I følge Statistisk sentralbyrå er det i fylkene rundt Oslofjorden et større arealbeslag i strandsonen enn i resten av landet (disse er også de mest kalkrike), men siden strandbergene bare utgjør den ytterste delen av denne 100-meters strandsonen, er trolig heller ikke strandberg i boreonemoral sone så negativt påvirket at areal- elller tilstandsreduksjonen er omfattende nok til å oppnå terskelverdi for NT. Det må presiseres at det er noe usikkerhet knyttet til denne vuirderingen, og derfor bør det fremskaffes historsike data om bygging av naust og brygger etc. for å avgrøre dette.   

Strandberg er direkte vurdert som LC. 

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Hovedtypen danner en egen sone mellom andre fastmarkssystemer og saltvannssystemer, og den er derfor utbredt langs hele Norges kyst. Vi har ikke informasjon om totalareal eller om utbredelsesareal. 

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark
Oppland
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   NE
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Elven, R. 2001. Havstrandvegetasjon. NTNU Vitenskapsmuseet Rapp. bot. Ser. 2001-4: 154-200.
  • Engelien, E., Høie, H. & Steinnes, M. 2006. Bygging i strandsone. Metode og resultater. Notat Statistisk sentralbyrå 2006/50: 18 sider
  • Bratli, H., Halvorsen, R., Bryn, A., Arnesen, G., Bendiksen, E., Jordal, J. B., Svalheim, E. J., Vandvik, V., Velle, L. G., Øien, D.-I. & Arrestad, P. A. 2017. Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelgat for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.2). 331 sider.

Vurderingen siteres som:

Ihlen, P. G., Evju, M., Aarrestad, P. A., Høitomt, T. og , Grytnes, J.-A. (2018). Strandberg, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/45