Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Nakent berg

Nakent berg

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T1
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

På Svalbard finnes T1 nakent berg i rikt monn over hele øygruppen. I områdene med sedimentære bergarter er det imidlertid overveiende i stup. Alle andre steder er slike bergarter oftest overdekt av vitringsmateriale eller rasmateriale. I områder med silikatbergarter forekommer bergknauser og nakent berg i alle eksposisjoner. Det er skilt ut en rekke grunntyper av nakent berg som funksjon av kalkinnhold, overrisling og uttørkingsfare. Denne variasjonen er lite studert på Svalbard, men trolig er er det mange likheter med nakent berg i alpine områder på fastlandet.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Ingen grunntyper vurderes å gå tilbake (LC)

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Nakent berg forekommer over hele Svalbard, trolig i flere utforminger avhengig av berggrunn, aspekt, fuktighet og snødekke. Ingen typer vurderes å gå tilbake. Noen grunntyper kan tenkes å ha lite areal og oppfylle terskelverdier for lite utbredelsesareal. Kunnskapsnivået er imidlertid mangelfullt, og det er ikke mulig å identifisere vurderingsenheter for disse ut fra dagens kunnskapsnivå.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Noen fuktpåvirkede arealer kan tenkes å bli forringet av klimaendringer, men oppfyller ikke terskelverdi for rødlisting.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Ingen biotisk forringelse virker aktuelt for denne typen.

Konklusjon

Hovedtypen Nakent berg (T1) vurderes å ha livskraftige forekomster på Svalbard.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 145000 1,0 145000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Temperatur Majoriteten av arealet påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Vekstsessong Majoriteten av arealet påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Nakent berg, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/96