Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ferskvann

Grunn limnisk sedimentbunn

Eufotisk limnisk sedimentbunn

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: L2
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Ikke vurdert NE

Vurderingsenheten

Eufotisk limnisk sedimentbunn omfatter elvebunn og innsjøbunn med tilstrekkelig lysinnstråling til at nettofotosyntesen er positiv, på overveiende organisk sediment, myrtorv eller på ustabilt, overveiende uorganisk bunnsediment.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Fordeling og forekomst av bunngrunntyper i ferskvann er, med få unntak, ennå ikke er kartlagt. Det er heller ennå ikke utarbeidet en klassifiseringsveileder for naturtyper i ferskvann. Dette medfører at det ikke er mulig å rødliste eufotisk limnisk sedimentbunn.  

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Referanser


Vurderingen siteres som:

Børre Dervo, Marit Mjelde, Ann Kristin Schartau, Ingebrigt Uglem (alfabetisk) (2018). Eufotisk limnisk sedimentbunn, Ferskvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/28