Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Ferksvannsdriftvoll

Ferskvannsdriftvoll

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T23
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Ferksvanns-driftvoll (T23) dannes gjerne som en egen sone på finmateriale innenfor helofytt-beltet ved ferskvann. Naturtypen inneholder flerårige urter og gras på driftmateriale (f.eks. kvister, lauv og rakler) i flomsonen. Det er vanlig at naturtypen inneholder nitrofile arter som sumpforglemmegei, vasspeper og nikkebrønsle (Bratli mfl. 2017). Naturtypen er også beskrevet av Fremstad (1997) som "O2 Ferksvann-driftvoll" og angitt fra Sørøst--Norge og Jæren, men den er også angitt fra Trøndelag. Utbredelsen av naturtypen er lite kjent, og det er usikkert om den finnes i Nord-Norge.   

Dokumentasjon

Det er vurdert som sannsynlig av < 20 % av naturtypens totale utbredelsesareal har vært eller vil bli, utsatt for reduksjon i areal eller i tilstand innenfor vurderingsperioden og at terskelverdien for NT ikke oppnås.

Ferskvanns-driftvoll (T23) er derfor direkte vurdert som LC.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Ferskvannsdriftvoll T23 finnes vanligst i flomsonen ved større innsjøer, der den gjerne dekker små arealer. Den er derfor vanskelig å identifisere på flyfoto, og utbredelsen er lite kjent (Bratli mfl. 2017). Vi har derfor ikke informasjon om totalareal eller om utbredelsesareal annet enn at den trolig hovedsakelig finnes i lavlandet.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   NE
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Fremstad, E. 1997.
  • Bratli, H., Halvorsen, R., Bryn, A., Arnesen, G., Bendiksen, E., Jordal, J. B., Svalheim, E. J., Vandvik, V., Velle, L. G., Øien, D.-I. & Arrestad, P. A. 2017. Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelgat for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.2). 331 sider.

Vurderingen siteres som:

Ihlen, P. G., Evju., M., Høitomt, T., Aarrestad, P. A. og Grytnes, J.-A. (2018). Ferskvannsdriftvoll, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/60