Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Snøleie

Snøleie

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T7
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Naturtypen snøleie (T7) begrenses her, for Svalbard, til nokså tørre snøleier (jf. V6 våtsnøleie) der avstanden til permafrosten blir såpass stor om sommeren at de tørker godt ut. På grunn av generelt lite nedbør på Svalbard, og tynt snødekke, har typen liten utbredelse og er i hovedsak begrenset til fjordstrøkene på Spitsbergen. Karakteristiske arter er tuearve Minuartia biflora (i hovedsak begrenset til denne typen og til fuglefjell- og rasmarkhei), svartaks Trisetum spicatum og bleikklomose Sanionia uncinata. Den forekommer mest typisk i nedre kanten av terrasser og jordflyttinger, ofte som en smal kant på en eller få meter, mellom hei/tundra-vegetasjonen over og under. De tørre snøleiene er praktisk talt ikke undersøkt, og man kjenner heller ikke utbredelsen i noen som helst form for detalj.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Typen har bare marginal forekomst på Svalbard i dag. Antatte klimaendringer med økt nedbør, noe økt temperatur i vekstsesongen, og økende avstand til permafrosten (Førland med fler 2010), vil kunne favorisere denne typen sterkt. Det er ingen negativ utviklingstendens å spore, heller en positiv tendens.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Utbredelsen er i hoveddsak begrenset til indre og midtre fjordstrøk på Spitsbergen i klimagunstige områder der rabbe-snøleiegradienten kan identifiseres. Det er uvisst om typen er representert på Edgeøya eller Nordaustlandet, men trolig ikke. Den mangler på Bjørnøya. Den er i hovedsak begrenset til mellomarktisk tundrasone og noe kontinentale seksjoner (og har sin parallell i låg- og mellomalpin sone i Skandinavia). Vi anslår utbredelsesområdet (minste konvekspolygon) til 20,000 km2, men faktisk areal som dekkes av naturtypen er trolig bare på få km2 fordi hver av bestandene ofte er svært små. Terskelverdi for rødlisting er oppfylt, men slår ikke ut på grunn av antatt ekspansjon av naturtypen.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Ingen abiotisk forringelse er aktuell.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Naturtypen kan påvirkes av størrelsen på reinbestanden; rein beiter ofte langs stripene med tørre snøleier, og de gjødsler også typen. Man ser ofte at sommermøkk er konsentrert til snøleiebeltene. Dette vurderes å være en naturlig påvirking.

Konklusjon

Snøleier vurderes å være en livskraftig naturtype på Svalbard på tross av lite utbredelsesareal da den antas å favoriseres av de pågående klimaendringene.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 20000 1,0 20000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Økte temperaturer og nedbør antas å fremme de økologiske forholdene for naturtypen på Svalbard.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 20 000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Førland, E.J., Benestad, R.E., Flatøy, F., Hanssen-Bauer, I., Haugen, J.E., Isaksen, K., Sorteberg, A., Ådlandsvik, B. 2010. Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900-2100. Klimaendringer i norsk Arktis. Norsk Polarinstitutt rapportserie 135: 52

Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Snøleie, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/101