Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Oppfrysningsmark

Oppfrysingsmark

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T19
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Oppfrysingsmark omfatter mark, ofte med fuktmarkskarakter, i mellomalpin og høgalpin bioklimatisk sone og er  knyttet til områder med permafrost og sterk frostvirkning. Frosten gir opphav til karakteristiske ring-, polygon- eller stripestrukturer av grovt mineralmateriale. Oppfrysingsmark mangler sammenhengende karplantedekke med vedplanter.

Dokumentasjon

Naturtypen er i dag lite påvirket av inngrep som kan føre til større endringer i arealutbredelse eller økosystemfunksjoner. Fremtidige vannkraftutbygginger er lite aktuelle. Man antar at snødekket de neste femti år vil være relativt stabilt. Økte sommerstemperaturer kan føre til økt vekst av graminider, men naturtypen vil høyst sannsynlig ikke endre særlig karakter de neste 50 år. Det har heller ikke vært en reduksjon i areal eller miljødegradering av særlig størrelse de siste 50 år, heller ikke i nåtid eller de neste 50 år. Oppfrysningsmark vurderes derfor til kategori LC.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 3000 1,2 3600
Utbredelsesareal 100000 1,0 100000
Antall forekomster 0 1,0 0

Arealene er ukjente, men typen finnes de fleste steder i de høytliggende fjellpartier. Totalarealet er  antatt å overskride 3000 km2 med store mørketall og utbredelsesarealet er trolig minst 100.000 km2.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk) ↴
Utbygging/utvinning ↴
Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Opphørt (kan inntreffe igjen)
Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk) ↴
Utbygging/utvinning ↴
Kraftledninger
En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Opphørt (kan inntreffe igjen)
Klimatiske endringer
Temperatur En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Pågående
Vekstsessong En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Pågående
Dager med snødekke En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Pågående
Snømengde En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Pågående

Oppfrysingsmark finnes hovedsakelig i mellomalpin og høgalpin bioklimatisk sone med permafrost og sterk frostvirkning. Disse områdene er lite påvirket av fysiske inngrep, men noe vannkraftutbygging er utført i tidligere tider. Effekter av klimaendringene så høyt til fjells er lite kjente, men man må anta at temperaturen sommerstid kan bli noe høyere med raskere snøutsmelting. Imidlertid kan områdene få økte nedbørsmengder vinterstid med akkumulasjon av snø, noe som motvirker en raskere snøsmelting. Økte sommerstemperaturer kan føre til økt vekst av graminider.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark X
Oppland X
Buskerud
Vestfold
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Aarrestad, P. A., Evju, M., Høitomt, T., Ihlen, P. og Grytnes, J.-A. (2018). Oppfrysingsmark, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/56