Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Åpen flomfastmark

Åpen flomfastmark

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T18
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen åpen flomfastmark (T18) er vanlig på Svalbard og i Arktis. Kunnskapsgrunnlaget om flomfastmark på Svalbard generelt dårlig, men Eidesen m. fl (2018) beskriver noen slike fra Ringhorndalen øst for Wijdefjorden. I de store dalførene er det store bre-elver. Siden breene smelter hele sommersesongen er vannføringen relativt konstant. Det er imidlertid en topp i forbindelse med snøsmeltingen i lavlandet, og det svært flate landskapet i dalbunnen og i kanten av sandurer blir ofte oversvømmet. Elvene kan også gå betydelig opp i perioder med høye temperaturer som forsterker snøsmeltingen. Flomfastmarkene er nesten alltid på silt, sand eller fingrus som avsettes av brevann. De kan være mosedominert i beskyttede områder og ha forekomster av enkelte helofytter som for eksempel svalbardsoleie (Coptidium X spitsbergense) knyttet til beskyttede dammer, men hoveddelen av flomfastmarkene har en åpen karplantevegetasjon med et stort antall urter (spesielt sildrer Saxifraga og Micranthes, arver Cerastium, Minuartia, Sagina, og graminider. Områder som er mer eksponert for periodevis oversvømmelse av vann i bevegelse, kan få matter av tundragras (Dupontia fisheri - oktoploid morf) som vokser i silten. 

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Det antas at forekomstene av flomfastmark er stabile, og vil kanskje favoriseres av klimaendringer og avsmelting slik som antydes i klimafremskrivningene for Svalbard (Førland med flere 2010).

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Åpen flomfastmark finnes på alle de store øyene, men trolig svært begrenset på Nordaustlandet og ikke på Kvitøya. Utbredelsarealet oppfyller ikke terskelverdier for lite areal.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Det antas at det ikke er pågående eller fremtidig abiotisk forringelse av betydning.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det antas at det ikke er pågående eller fremtidig biotisk forringelse av betydning.

Konklusjon

Det konkluderes med at åpen flomfastmark på Svalbard har livskraftige forekomster.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 64000 1,0 64000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Førland, E.J., Benestad, R.E., Flatøy, F., Hanssen-Bauer, I., Haugen, J.E., Isaksen, K., Sorteberg, A., Ådlandsvik, B. 2010. Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900-2100. Klimaendringer i norsk Arktis. Norsk Polarinstitutt rapportserie 135: 52
  • Eidesen, P.B., Arnesen, G., Elven, R., Søli, G. 2018. Kartlegging av Ringhorndalen, Wijdefjorden: En uutforsket arktisk oase. Rapport til Svalbard miljøvernfond

Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Åpen flomfastmark, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/110