Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Mosetundra

Mosetundra

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T9
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtype T9 Mosetundra karakteriseres av tykke mosematter som vokser direkte på permafrosten, uten noe vannspeil av smeltevann. Det er et torvdannende regime der torva etterhvert blir integrert i permafrosten. Typen forekommer derfor alltid i hellende terreng, og gjerne temmelig bratt. Det er ofte hurtigvoksende moser som favoriseres av gjødsling fra fugl eller i noen tilfeller rein. Vi oppfatter det imidlertid slik at gjødsling ikke er et kriterium for at naturtypen kan utvikles. Kunnskapsgrunnlaget om mosetundra som naturtype er generelt dårlig. 

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Utvikling av mosetundra tar lang tid, noe som kan bety at nedbryting av eksisterende mosetundra på grunn av klimaendringer kan skje raskere enn oppbygging av ny mosetundra i soner som blir varmere og fuktigere på grunn av klimaendringer. Nedgangen antas imidlertid ikke å være så omfattende at en oppnår terskelverdi for rødlisting.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Naturtypen er utbredt på alle deler av Svalbard, inkludert Bjørnøya, i mellomarktisk og nordarktisk tundrasone i de oseaniske seksjonene. Terskelverdier for lite utbredelsesareal oppfylles ikke.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Mosetundra er avhengig av et grunt, aktivt torvlag. Hvis permafrosten blir dypere eller forsvinner vil en få høyere omsetning og overgang til et mer karplantedominert system. De forventede temperaturendringer (Førland med fler 2010) som fører til tilbakegang av permafrosten, er derfor en trussel for naturtypen. Tørrere substrat kan gi en endring i retning av T3 fjellhei, leside og tundra. På den annen side kan økt sommernedbør virke motsatt og fremme veksten av moser. Prosessene antas imidlertid å gå så sakte at terskelverdier ikke oppfylles.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Ingen biotisk forringelse er aktuell.

Konklusjon

Vi antar at mosetundra vil ha en svak tilbakegang og forringelse de neste 50 år, men det finnes ikke kvantitative data som kan brukes. Det antas at tilbakegangen/forringelsen ikke vil overstige terskelverdier for truede kategorier.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 118500 1,0 118500
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Temperatur Hele arealet påvirkes (>90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Nedbør Hele arealet påvirkes (>90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Vi antar at mosetundra i hovedsak vil påvirkes av klimaendringer, primært økning i temperatur og i nedbør, gjennom effekter på permafrosten (Førland m.fl 2010).

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Førland, E.J., Benestad, R.E., Flatøy, F., Hanssen-Bauer, I., Haugen, J.E., Isaksen, K., Sorteberg, A., Ådlandsvik, B. 2010. Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900-2100. Klimaendringer i norsk Arktis. Norsk Polarinstitutt rapportserie 135: 52

Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Mosetundra, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/103