Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Afotisk limnisk sedimentbunn

Afotisk limnisk sedimentbunn

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: L3
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Ikke vurdert NE

Vurderingsenheten

Afotisk (mørk) limnisk sedimentbunn omfatter bunntilknyttete natursystemer på større dyp enn kompensasjonsdypet, i innsjøer der bunnvannet ikke regelmessig gjennomgår stagnasjonsperioder med så sterk oksygenmangel at det gir seg utslag i artssammensetningen (hypoksi eller anoksi).

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Fordeling og forekomst av bunngrunntyper i ferskvann er, med få unntak, ennå ikke er kartlagt hverken på Svalbard eller Fastlandet. Det er heller ennå ikke utarbeidet en klassifiseringsveileder for naturtyper i ferskvann. Dette medfører at det ikke er mulig å rødliste afotisk limnisk sedimentbunn for Svalbard.  

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Referanser


Vurderingen siteres som:

(2018). Afotisk limnisk sedimentbunn, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/89