Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ferskvann

Ikke-sirkulerende innsjøvannmasser

Ikke-sirkulerende innsjøvannmasser

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: F3
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Ikke vurdert NE

Vurderingsenheten

Ikke-sirkulerende innsjøvannmasser omfatter det permanent stagnerende bunnvannet (monimolimnion) i meromiktiske innsjøer, det vil si innsjøer som har et tungt, kaldt vannlag på bunnen, under sprangsjiktet, oftest på dyp > 10 m, som aldri blander seg med resten av vannet i innsjøen og som derfor er fritt for oksygen.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Ikke-sirkulerende innsjømasser finnes i såkalte meromiktiske innsjøer som et stagnant bunnlag som ikke blander seg med resten av vannmassene. Forekomst av ikke-sirkulerende vannmasser er beskrevet for ganske mange sjøer, men det finnes ingen arealinformasjon som kan brukes til å rødlistevurdere denne naturtypen siden arealet ikke tilsvarer sjøenes overflateareal. Totalarealet for ikke-sirkulerende innsjømasser vil være betydelig mindre enn innsjøenes overflateareal, og utbredelsen vil variere med dybde og topografi, og er derfor ikke kartlagt med en tilstrekkelig nøyaktighet til rødlistevurdering.  

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Referanser


Vurderingen siteres som:

Børre Dervo, Marit Mjelde, Ann Kristin Schartau, Ingebrigt Uglem (alfabetisk) (2018). Ikke-sirkulerende innsjøvannmasser, Ferskvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/35