Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Nakent berg

Nakent berg

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T1
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Nakent berg er definert som fast fjell i dagen, det vil si uten jorddekke. Nakent berg kan være vegetasjonsfritt, men det er oftere mer eller mindre dekket av vegetasjon dominert av moser og lav.

Dokumentasjon

Vurderingsenheten er en hovedtype i NiN (T1) og er vidt utbredt i det aller meste av landet. Det ansees som svært lite sannsynlig at mer enn 20 % av totalarealet har blitt utsatt for eller vil utsettes for direkte arealtap eller reduksjon i tilstand innenfor vurderingsperioden. Gjengroing rundt bergmiljøer vil kunne føre til at relativt store arealer endrer grunntype, men det meste av dette arealet vil fortsatt befinne seg innenfor hovedtypen nakent berg i overskuelig fremtid. Mange mindre enkeltinngrep fører til tap av areal med nakent berg, men hverken arealtap, totalareal eller reduksjon i tilstand er vurdert til å oppnå terskelverdi for NT.

Enkelte vurderingsenheter innen hovedtype nakent berg er vurdert separat. En slik er nakent berg med ultramafisk berggrunn (T1 med uLKM BK, trinn a ultramafisk berggrunn). Naturtypen finnes spredt i hele landet, og er ikke begrenset til enkelte bioklimatiske soner eller regioner. Dett er ikke en artsrik naturtype, men den spesielle berggrunnen gjør at det finnes enkelte spesialiserte lav- og mosearter her. Olivinstein er en viktig ultramafisk bergart som er utsatt for bergverksdrift, og arealreduksjonen antas å være store i sørboreal og boreonemoral sone fordi naturtypen i disse områdene er lettere tilgjengelig for bergverksdrift, mens tilsvarende områder over den klimatiske tregrensen i mindre grad er tilgjengelig for utvinning og har derfor i større grad fått stå urørt. Vi vurderer derfor at områdene med naturtypen T1 med denne bergrunnen ikke har hatt en signifikant annereldes endring i utbredelse og areal enn grunntypen T1 som helhet og den er derfor ikke tatt ut som en egen vurderingsenhet under T1.

Nakent berg er direkte vurdert som LC.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Vurderingsenheten er vanlig i hele Norge, men vi har ikke informasjon om nøyaktig totalareal eller utbredelsesareal.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   NE
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Holtan, D. 2008. Olivinfuruskogene i Norge

Vurderingen siteres som:

Høitomt, T., Evju, M., Ihlen, P. G., Aarrestad, P. A. og Grytnes, J.-A. (2018). Nakent berg, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/41