Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Landform

Kalktuff

Kalktuff

Vurderingsenhet av Type 2.
NiN-kode: 3KJ_KT
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Kritisk truet CR

Utslagsgivende kritier B1+B2:

  • Begrenset utbredelse eller forekomst

Dokumentasjon

Landformen har vært igjennom en kvantitativ vurdering av tilgjengelige data om omfang og trusselbilde. Man har ved hjelp av statistiske metoder fra IUCN Global Ecosystems Management Programme vurdert sjeldenhet, forringelse og fare for at den går tapt.

Travertinene på Svalbard er en type kalktuff. Landformen har kjente negative påvirkningsfaktorer som er beskrevet i flere rapporter. Kildene ligger nær sjøen og om vinteren er det ikke vanskelig å ta seg hit med snøscooter. Det er dokumentert slitasje og skade på kalktuffen i området, særlig stor grad knyttet til Jotunkjeldane. Skade oppstår ved ferdsel og ved  bading. Dette er grunnlaget for bruken av B-kriteriet knyttet til en pågående påvirkning av deres kvalitet. Det er mulig at dagens forvaltning og bevissthetsnivå knyttet til sårbarheten av disse områdene er stor nok til at dette er en historisk, ikke en pågående eller framtidig påvirkning. Det er foreslått ferdselsforbud i området. 

Kalktuff finnes også i mindre skala på fastlandet. På grunn av lite informasjon om dette har vi ikke vurdert disse.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 100 1,0 100
Antall forekomster 2 1,0 2

Kalktuff er en type porøs kalkstein som er felt ut fra karbonatholdig fra sigevann, kildevann eller innsjøer under moderat temperatur. Den er grå eller gulaktig hvit til brunlig er ofte er ofte søyle- eller kjegleformet. Kalktuff som er felt ut fra karbonatholdig vann i varme kilder kalles travertin. Sistnevnte er mer sjelden og gir kalkstein med høyere tetthet. Små kalktufforekomster kan forekomme i kilder på fastlandet, men neppe i et omfang som kan kalles landform.Vi har lite informasjon om disse. På Svalbard finnes et mindre område med travertiner (en type kalktuff) som er de som behandles her.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme Majoriteten av arealet påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 2000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Kvalitet
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Antatt eller kjent
c Antall lokaliteter/trusler ≤ 5
Tilsvarer CR
B2 Antall 10 × 10 km ruter ≤ 2
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Kvalitet
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Antatt eller kjent
c Antall lokaliteter/trusler ≤ 5
Tilsvarer CR

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 80 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer VU
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 80 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer VU

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Jamtveit, B., Hammer, Ø., Andersson, C., Dysthe, D.K., Heldmann, J. & Vogel, M.L. 2006. Travertines from the Troll thermal springs, Svalbard. Journal of Geology 86: 387-395
  • Banks, D., Siewers, U., Sletten, R.S., Haldorsen, S., Dale, B., Heim, M., Swensen, B. 1999. The thermal springs of Bockfjorden, Svalbard: II: selected aspects of trace element hydrochemistry. Geothermics 28: 713-728
  • Norsk polarinstitutt 2014. Vest Spitsbergen: Supplement til ” Kunnskapsgrunnlag for de store nasjonalparkene og fuglereservatene på Vest-Spitsbergen” Notat: 03.06014
  • Banks, D.; Siewers, U.; Sletten, R.S.; Haldorsen, S.; Dale, B.; Heim, M.; Swensen, B. 1997. The Thermal Springs of Bockfjord, Svalbard NGU-rapport 97.183

Vurderingen siteres som:

Erikstad, L., Husteli, B., Dahl, R. og Heldal, T. (2018). Kalktuff, Landform. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/234