Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Rasmark

Rasmark

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T13
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen rasmark (T13) utgjør en betydelig del av Svalbards totale isfrie areal og forekommer i sidene av praktisk talt hvert eneste fjell på øygruppen. Omfanget skyldes frostsprengning og at det ikke er nok vegetasjon til å stabilisere skråninger over en viss helningsvinkel. Det er opplagt stor variasjon etter berggrunnstype, hvor f.eks. devonsedimentene på midtre Spitsbergen gir rasmarker med mye finere materiale enn de eruptive bergartene sør og nordvest på Spitsbergen gir. Ingen undertyper er gitt spesiell vurdering.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Det er ingen utviklingstendens å spore (f.eks. ikke i retning av økt stabilisering eller alternativt økt ustabilitet), et klart skille mot hovedtypen T17 aktiv skredmark som er i markert økning. (LC)

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Rasmark er utbredt over hele Svalbard, inkludert Bjørnøya, og mangler bare på de aller flateste øyene. Typen forekommer i mengde i alle soner og seksjoner. Terskelverdi for liten utbredelse oppnås ikke.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet abiotisk forringelse av rasmark på Svalbard.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet biotisk forringelse av rasmark på Svalbard

Konklusjon

Rasmark er ikke truet på noe vis på Svalbard (LC).

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 150000 1,0 150000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Rasmark, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/106