Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Strandberg

Strandberg

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T6
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Strandberg finnes på Svalbard langs hele kysten som ofte er utformet som en brink som stuper i sjøen. Mindre vind og sjørokk gjør imidlertid at sonen som er påvirket av sjøvann er smal hvis en sammenligner med strandberg i fastlandsnorge. Vegetasjonsmessig er strandbergene lite kjent, og knapt noen arter har tyngdepunkt på strandberg. Isbjørnstarr (Carex ursina) og grusstarr (Carex glareosa) kan imidlertid dukke opp på enkelte strandberg. Kunnskapsgrunnlaget er dårlig for denne naturtypen på Svalbard.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Ingen påvirkninger forventes å ha noen effekt på utbredelsen av strandberg på Svalbard.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Strandberg er vidt utbredt på Svalbard, men bare som en meget smal sone (smalere enn på fastlandet på grunn av mindre stormvirkninger) og vesentlig mindre utbredt enn stein- og grusstrender. Utbredelsesområdet beregnet som minste konvekspolygon er over terskelverdi for lite utbredelsesareal.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Ingen abiotisk forringelse er aktuell.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Ingen biotisk forringelse er aktuell.

Konklusjon

Strandberg vurderes å ha livskraftige forekomster på Svalbard (LC).

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 163000 1,0 163000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Strandberg, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/100