Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Landform

Ravine i bresjøsediment eller dalfylling

Ravine i bresjøsediment eller dalfylling

Vurderingsenhet av Type 2.
NiN-kode: 3ER_RB
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Dokumentasjon

Landformen har vært igjennom en kvantitativ vurdering av tilgjengelige data om omfang og trusselbilde. Man har ved hjelp av statistiske metoder fra IUCN Global Ecosystems Management Programme vurdert sjeldenhet, forringelse og fare for at den går tapt.

Arealberegningen viser at over 20% av områder registrert med typen også er registrert med infrastrukturinngrep. Kanteffekter og begrensinger i romlig oppløsning gjør at vi ikke regner med at det reelle tallet faktisk er over 20%, i alle fall ikke knyttet til inngrep de siste 50 år. På den annen side har vi ikke gjort en detaljanalyse for de områder der typen finnes tilknyttet jordbruksmark. Jordbruksmark følges gjerne av infrastrukturinngrep som veier og bygninger så det er uvisst hvor mye dette faktisk vil slå ut, men et visst bidrag må man regne med. Vi regner med at den totale reduksjon ligger under 20%, men trolig nær dette nivået. Vi regner også med at raviner i morener ligger på et lavere nivå og at raviner i bresjøsedimenter trolig er mer utsatt og trolig har gjennomgått en reduksjon på 20% eller mer. Det bør derfor være en viss oppmerksomhet knyttet til nettopp raviner i bresjøsedimenter. Påvirkningsfaktorene er pågående, og det vurderes at reduksjonen i areal vil øke noe de neste 50 år, men at dette neppe vil overstige 20%.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 119 1,3 155
Utbredelsesareal 150000 1,3 195000
Antall forekomster 409 1,3 532

Raviner er skarpe v-daler erodert ut i fine løsmasser. Mest kjent er leirraviner som er dannet i lavlandet i marine leirer, men raviner kan også finnes i bresjøsedimenter og andre dalfyllinger som hovedsakelig består av morene. Totalareal er regnet ut fra registreringer i NGU's database omformet til et raster (ruter) med 100x100 meters oppløsning. Hver rute (piksel) er dermed på ett hektar. Totalarealet er beregnet til 118,9 km2 (11888 piksler) av disse har 3071 piksler også infrastrukturinngrep (hus, vei etc.), det vil si 25,8%. Her kan det være en del kanteffekter så beregningen er beheftet med usikkerhet knyttet til at den er gjort i et relativt grovt raster. Inngrepene kan være overvurdert så lenge 100x100 meter er minste enhet.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Menneskelig forstyrrelse
Menneskelig forstyrrelse En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Pågående

Raviner i bresjøsedimenter og andre sedimenter er i mindre grad enn leirraviner blitt utsatt for tunge inngrep for å effektiviser jordbruket gjennom bakkeplanering av jordbruksjord og tilleggende ravinearealer. Det finnes ingen nasjonal oversikt over dette men eksempler fra raviner i bresjøsedimenter fra Østlandet er Dombås hvor det er relativt omfattende jordbruk tilknyttet ravinedalene og Tyldal der dette innslaget er betydelig mindre. Raviner i andre dalfyllinger (for eksempel tykt morenedekke) er normalt ikke berørt av landbrukstekniske inngrep.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 20 % - < 30 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

LC

Referanser

  • http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Vurderingen siteres som:

Erikstad, L., Husteli, B., Dahl, R. og Heldal, T. (2018). Ravine i bresjøsediment eller dalfylling, Landform. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/208