Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Landform

Elveløpsformer

Elveløpsformer

Vurderingsenhet av Type 2.
NiN-kode: 3EL
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Ikke vurdert NE

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Elveløpsformer er generelt jevnt fordelt ut over hele landet. Risikobildet er imidlertid forskjellig i ulike regioner, avhengig av utbyggingspress og befolkningstetthet. Generelt vurderes elveløpsfenomener å være LC i mindre utsatte områder, og  EN i utsatte områder. Et slags middelverdi vil være VU for både A1, A2a og A2b.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Referanser

  • Erikstad, L., Hagen, D., Evju, M. & Bakkestuen, V. 2009. Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland. Forprosjekt naturmiljø. NINA Rapport 506 44

Vurderingen siteres som:

(2018). Elveløpsformer, Landform. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/196