Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Marint dypvann

Bambuskorallskogbunn

Afotisk finsediment- og finmaterialebunn, med hornkorall i Nordsjøen og Skagerrak

Vurderingsenhet av Type 1.3.
Satt sammen av NiN-koder: M5-4, M5-5, M5-14, M5-15 i 6KS_1 med 1AR-H-H_3, 1AR-H-H_4,
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Sterkt truet EN

Utslagsgivende kritier B2:

  • Begrenset utbredelse eller forekomst

Vurderingsenheten

Bambuskorallskog er en vurderingsenhet under hovedtype M5 (Dyp marin sedimentbunn). Områder hvor grunntypene M5-4,5,14,15 (finmaterialerike sedimenter og finsedimenter i øvre sublitoral og atlantisk vann) domineres av bambuskorall (Isidella lofotensis) er begrenset til enkelte dype fjorder og enkelte små forekomster på norsk kontinentalsokkel. I likhet med andre hornkoraller så er Isidella en skjør art som lett kan rives opp av bunnen eller brekke ved fysisk forstyrrelse. Det er observert et rikt liv av assosierte arter på og rundt korallen. Innen vurderingsområdet Nordsjøen er bunntråling (reketråling) svært vanlig (Buhl-Mortensen & Buhl-Mortensen 2018). Fordi trålintensiteten er høyere innenfor utbredelsesområdet til bambuskorallskog enn for hovedtypen samlet, og fordi Isedella lett skades av tråling, dvs. effekten av tråling er kraftigere enn for hovedtypen, skilles bambuskorallskog ut som en egen vurderingsenhet.

Dokumentasjon

Kunnskap om utbredelse av bambuskorallskog er basert på forekomst av Isidella lofotensis som bifangst i bunntrål ved Havforskningsinstituttets rekeundersøkelser. 

I likhet med andre store koralldyr er denne arten følsom for den fysiske forstyrrelsen bunntråling utgjør. Selv om omfanget av areal- og tilstandsreduksjon ikke er kjent for bambuskorallskogbunn, gir trusselbildet sammen med det begrensede antall lokaliteter grunnlag for vurdere denne naturtypen som truet i norske havområder.

A - Data for historisk arealreduksjon er mangelfulle fordi tråling fører til at karakterarten for bambuskorallskog (Ididella) forsvinner. Utbredelsen av naturtypen ved starten av vurderingsperioden 1968 er derfor vanskelig å anslå, men ved fortsatt påvirkning kan man anta at arealreduksjon vil inntreffe. Vi anslår arealet av typen som tapt når Isidella og det tilhørende artsmangfoldet er forsvunnet og ikke forventes å returnere intakt økosystem som følge av vedvarende påvirkning.

B - Den kjente utbredelsen er begrenset. Basert på HIs tokt, anslår vi at antall forekomster er mindre enn 20. Antall forekomster er i denne sammenhengen antall 10 x 10 km2 ruter hvor Isedella har tilstrekkelig høy tetthet og utbredelse til at de karakteristiske samfunnene forekomme. Lite areal i kombinasjon med pågående nedgang i kvalitet og areal av typen som følge av forventet trålaktivitet medfører at typen blir vurdert som sterkt truet (EN) etter B2 kriteriet.

C - Observerte skader på havbunnen i området med bambuskorall antas å ha hatt negativ innvirkning på kvaliteten av miljøet. Både andelen av arealet og graden av forringelse foregående 50 år er vanskelig å anslå. Basert på VMS-data og observerte trålspor, anslår vi at mer enn 30 % av arealet er påvirket i så stor grad at typen er mer enn 50 % forringet. Det er knyttet usikkerhet til disse anslagene, men det mest sannsynlige anslaget tilsier at typen vurderes som nær truet (NT) etter C1 kriteriet. Vi anslår at tråling vil fortsette å føre til en gradvis forringelse av typen, men framtidige effekten ikke vil medføre en mindre grad av forringelse. Arealet berørt og graden av forringelse tilsier ikke at typen blir rødlistet etter C2.

D - Observerte skader på havbunnen i området med bambuskorall antas å ha hatt negativ innvirkning på sammensetning av tilknyttede arter og biologiske prosesser. Vi har for lite kunnskap om effekten av tråling på de biologisk interaksjonen til å vurdere graden av forringelse.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 1 2206,0 1500
Utbredelsesareal 7000 2,0 14000
Antall forekomster 10 3,0 30

Anslåtte arealer for bambuskorallskog i Nordsjøen er beregnet på bakgrunn av forekomster rapportert av som bifangst i Havforskningsinstituttets forskningstråling etter reke i de dypere deler av Skagerrak sør-vest av Egersund. På samme måte som anvendt for grisehalekorallbunn er observert totalareal beregnet som antall forekomster a 0,04 km2 (11 forkomster - totalt 0,44km2). Området hvor naturtypen forventes forekomme i Nordsjøen er anslått til rundt 1500km2, og mørketallet er høyt. Arten forekommer sannsynligvis også lenger øst, i sentrale deler av Skagerrak, men opplysningene er usikre. Mørketall for utbredelsesareal i Nordsjøen er satt til 2.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning i marine miljø ↴
Bunntråling
Majoriteten av arealet påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen X
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   DD
A2aReduksjon neste 50 år≥ 20 % - < 30 %   NT
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)≥ 20 % - < 30 %   NT

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 20 000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Trolig pågående nedgang
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Antatt eller kjent
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer NT
B2 Antall 10 × 10 km ruter ≤ 20
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Kvalitet
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Antatt eller kjent
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer EN

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer NT
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Buhl-Mortensen L., og Mortensen P. 2010. Symbiosis in deep-water corals Symbiosis 37: 33-61
  • Buhl-Mortensen, Lene
  • Buhl-Mortensen P, & Buhl-Mortensen L 2018. Impacts of Bottom Trawling and Litter on the Seabed in Norwegian Waters Frontiers in Marine Science 5

Vurderingen siteres som:

Buhl-Mortensen, P. (2018). Afotisk finsediment- og finmaterialebunn, med hornkorall i Nordsjøen og Skagerrak, Marint dypvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/11