Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Marint gruntvann

Helofytt-saltvannsump

Helofytt-saltvannsump

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: M8
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Helofytt-saltvannssump (M8) er en hovedtype på natursystemnivået og er derfor en egen vurderingsenhet (utvalgskriterium Type 1.1). Denne naturtypen omfatter tette bestander av makrohelofytter, det vil si storvokste sumpplanter med røttene i sublitoral bunn (som ikke tørrlegges ved lavvann), i vannstrandbeltet eller noe opp i landstrandbeltet. Helofytt-saltvannssump forekommer på svært beskyttete steder med brakt vann, som innerst i viker, kiler og lignende, gjerne med tilsig av ferskvann fra elve- eller bekkeutløp. Man finner gjerne strandsumper i forbindelse med brakkvannspoller og bløtbunnsområder i strandsonen (Direktoratet for naturforvaltning 2006). Helofytt-saltvannssump er knyttet til finmaterialrike steder. Makrohelofyttene skaper et spesielt livsmiljø for påvekstorganismer og bunndyr, slik at helofyttbeltet totalt sett har en artssammensetning som er vesentlig forskjellig fra samfunn uten karplanter. Enartsbestander av helofytter er vanlig. Hovedtypen er avgrenset til å inkludere tette bestander av makrohelofytter. Med «tett bestand» mener en bestand med maksimal dekning (gjennom vekstsesongen) > 25 %. Til de viktigste brakkvanns-makrohelofyttene hører havstarr (Carex paleacea), saltstarr (C. ×vacillans), mannasøtgras (Glyceria fluitans), kjempesøtgras (G. maxima), takrør (Phragmites australis), sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris), pollsivaks (S. tabernaemontani) og havsivaks (Bolboschoenus maritimus). Ingen av disse artene er truet som art i henhold til Norsk rødliste for arter (Henriksen og Hilmo 2015).

Dokumentasjon

I henhold til Fremstad og Moen (2001) er brakkvannssump/sumpstrand ikke truet som vegetasjonstype. Vi har ikke grunn til å tro at denne typen har blitt forringet eller fått vesentlig redusert areal de siste 50 årene, og vi tror heller ikke at man vil få en betydelig forringelse eller arealreduksjon de neste 50 år. Vi har ikke noe annet grunnlag for vurderingen enn det som er gjort av Fremstad og Moen (2001). Helofytt-saltvannssump er derfor vurdert til intakt (LC) på hovedtypenivå.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 700000 1,0 700000
Antall forekomster 0 1,0 0

Denne hovedtypen har ikke blitt kartlagt systematisk. Vi vet derfor lite om både utbredelsen og eventuelle endringer som har skjedd i utbredelse og tilstand. De artene som stort sett utgjør helofytt-saltvannssumpene har blitt observert i hele Norge, selv om noen av artene har få eller ingen observasjoner i Nord-Norge. Naturtypen helofytt-saltvannssump finnes i hele landet og er definert som et minimum konveks polygon basert på arealet av fastlands-Norge (det vil si uten Svalbard). Dette arealet er estimert til 700 000 km2.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Trusler mot helofytt-saltvannssumper kan være økte tilførsler av næring på grunn av avrenning fra jordbruk, samt drenering, mudring og utbygging i strandsonen. 

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet X
Norskehavet X
Nordsjøen X
Skagerrak X

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Fremstad, E. and Moen, A. e. 2001.
  • Direktoratet for naturforvaltning 2006 - rev 2007. Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold DN-håndbok 13: 1-340
  • Henriksen S. og Hilmo O. (red.). 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge.

Vurderingen siteres som:

Gundersen, H., Bekkby, T., Norderhaug, K. M., Oug, E. og Mjelde, M. (2018). Helofytt-saltvannsump, Marint gruntvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/19