Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ferskvann

Humøse grunne innsjøer

Humøse kalkfattige innsjøvannmasser i små og/eller grunne innsjøer

Vurderingsenhet av Type 1.3.
Satt sammen av NiN-koder: F2-16
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Sårbar VU

Utslagsgivende kritier B2:

  • Begrenset utbredelse eller forekomst

Vurderingsenheten

F2-16 er innsjømasser i små og grunne innsjøer med et areal mellom 0,0025 og 5 km2, kalkinnhold < 2 mg/l, turbiditet < 10 mg/l og humusinnhold >5 TOC/l. For å kunne bruke data  fra klassifisering av vannforekomster iht vannforskriften er det gjort noen tilpasninger i forhold til grunntypeinndelingen i NIN. Kalkfattige innsjømasser vil i denne vurderingen ha kalsiumverdier < 1 mg/l. Dette er i samsvar med den grunnleggende trinninndelingen i NIN, men det tilsvarer ikke grunntypene som er definert i NIN v2.1 der grensen for Ca er satt ved 2 mg/l. Det er nødvendig å presisere at vurderingen gjelder for innsjøer tilhørende den laveste Ca-kategorien da innsjøer tilhørende denne grunntypen (F2-16), men med noe høyere Ca-innhold (1-2 mg/l) er mer vanlig forekommende (flere lokaliteter) og har en større geografisk dekning. Det er videre brukt arealdata fra innsjøtyper < 5km2 fra Vann-Nett for å vurdere grunntyper som defineres som «små og/eller grunne innsjøer», som i NIN v2.1 er definert å ha en størrelse mellom 0,0025 og 5km2. Grunntypen er antatt å være mer truet enn hovedtypen da humøse kalkfattige innsjømasser er 1) særlig følsomme for forsuring samtidig som deres utbredelse er begrenset til den delen av Norge som mottar mest sur nedbør, og 2) fordi den har en begrenset utbredelse med få lokaliteter.

Dokumentasjon

Kunnskapsgrunnlaget fra Vann-Nett (vann-nett 2018) er brukt til å rødlistevurdere samtlige vurderingsenheter vannmassegrunntyper med unntak av svært kalkrike innsjømasser i dammer, pytter og små innsjøer. Dette datamaterialet omfatter tilstandsvurderinger av 58% av innsjøarealet i Norge. Tilstandsvurderingene i dette datamaterialet er brukt til rødlistevurdering etter C-kriteriet fordi tilstandsvurderingen etter vannforskriften i hovedsak er basert på bruk av abiotiske indikatorer (ofte i mangel av data på biotiske indikatorer).

En vannforekomst som på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet i vesentlig grad har endret karakter blir definert som en svært modifiserte vannforekomster (SMVF). Ved bruk av A1 kriteriet defineres en andel av svært modifiserte vannforekomster som tapt, siden økosystemene i vannmassene ikke nødvendigvis har gått tapt i samtlige forekomster. SMVFer er i vann-nett kategorisert i fire tilstandsklasser (svært dårlig, dårlig, moderat eller godt økologisk potensiale). Vi har antatt at andelen naturtypetap tilsvarer summen av arealet med svært dårlig eller dårlig økologisk potensiale, samt 50 % av arealet med moderat økologisk potensiale. Dette utgjør totalt sett 29 % av SMVFene.

Data fra NVE (https://www.nve.no/karttjenester) vedrørende innsjøer i Norge er brukt for å estimere andel av innsjøer som er regulert de siste 50 år (25% av innsjøarealet, basert på reguleringsår) som proxy for temporær variasjon i påvirkning. Tapt SMVF-areal de siste 50 år omfatter ikke areal som er regulert/påvirket før 1969 i rødlistevurderingen (75% av innsjøarealet). Dette betyr at 29% av SMVF- arealet som er tilkommet etter 1968 antas å representere tapt areal de siste 50 år. For grunntypen  «Humøse kalkfattige innsjømasser i små og/eller grunne innsjøer, F2-16», er 1,3 % (0,9 km2) av arealet som antas å ha vært intakt i 1969 (66,7 km2) tapt de siste 50 årene. Dette tilsvarer rødlistekategorien LC i henhold til A1 kriteriet.   

Ved vurdering etter B2-kriteriet er arealdata fra Vann-nett brukt til å bestemme forekomstareal. Siden 22 % av antatt økologisk intakt areal i 1969 er vurdert som >30% forringet de siste 50 årene er typen gjenstand for pågående nedgang. For «Humøse kalkfattige innsjømasser i små og/eller grunne innsjøer, F2-16»,» er forekomstarealet 4959 km2, noe som tilsvarer rødlistekategorien VU i henhold til B2 kriteriet. 

Ved vurdering etter C1 kriteriet er det brukt data både fra vannforekomster som er klassifisert som SMVF etter 1968 (se ovenfor) og naturlige innsjøer. Tap av SMVF-areal er definert på samme måte som for A1-kriteriet. Naturlige innsjøer klassifiseres iht. vannforskriften i fem tilstandsklasser (svært dårlig, dårlig, moderat, god og svært god økologisk tilstand) (klassifiseringsveileder vannforskriften 2015). Naturlige forekomster som ikke er tilstandsklassifisert er trukket fra før andelene av ulike tilstandsklasser er brukt til rødelistevurdering. Ved rødlisting av innsjømasser etter C1-kriteriet er andelen av totalarealet som tilsvarer summen av arealet av tapte SMVFer og svært dårlig økologisk tilstand antatt å representere en relativ endring (forringelse) av naturtypen på 80% siden 1968. Videre er andelen av totalarealet som tilsvarer summen av areal med > 80% forringelse og dårlig økologisk tilstand antatt å representere en forringelse av naturtypen på 50%. Summen av areal med  > 50% forringelse og moderat økologisk tilstand og 50% av SMVF-areal med moderat økologisk potensiale som ikke antas å være tapt er antatt å representere en forringelse av naturtypen på >30%. For «Humøse kalkfattige innsjømasser i små og/eller grunne innsjøer, F2-16»,» er 22 % av antatt intakt areal i 1969 vurdert som >30% forringet de siste 50 årene. Dette tilsvarer rødlistekategorien LC i henhold til C1 kriteriet.   

Totalt blir da «Humøse kalkfattige innsjømasser i små og/eller grunne innsjøer, F2-16»,» rødelistevurdert som VU.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 40 1,71 69
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 2900 1,71 4959

Kunnskapsgrunnlaget som kan brukes for å vurdere vannmassegrunntyper består hovedsakelig av arealdata som er registrert ved klassifisering av miljøtilstand i vann i henhold til vannforskriften (vann-nett 2018).  Dette kunnskapsgrunnlaget er brukt for å rødlistevurdere samtlige sirkulerende innsjømasser (F2) på grunntypenivå med unntak av F2-9, klare svært kalkrike innsjømasser i dammer og pytter. Totalt registrert innsjøareal i Vann-Nett er 10710 km1, mens det totale innsjøarealet (ekskludert dammer og pytter) i Norge er oppgitt til å være 18312 km2. Dette gir et mørketall på 1,71. Det er antatt at dette mørketallet er representativt for alle naturtyper som er rødlistevurdert med bakgrunn i data fra Vann-Nett.

For «Humøse kalkfattige innsjømasser i små og/eller grunne innsjøer, F2-16», er arealet som er registrert i vann-nett 40,5 km2. Av dette arealet anses 95 % å være økologisk intakt i 2018 (se kriteriedokumentasjon for estimering av tapt areal). Med mørketall anses dermed det intakte totalarealet for F2-16 å være 65,8 km2 i 2018. 

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Påvirkning på habitat
Landbruk Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Habitatpåvirkning i limnisk miljø Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Forurensing
I vann Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud X
Vestfold
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal
Trøndelag X
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B2 Antall 10 × 10 km ruter ≤ 50
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Areal
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Antatt eller kjent
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer VU

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 20 % - < 30 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • NVE atlas
  • Klassifiseringsveileder
  • Statens kartverk
  • Vann-nett 2018. www.vann-nett.no

Vurderingen siteres som:

Dervo, B., Mjelde, M., Schartau, A. K. og Uglem, I. (alfabetisk) (2018). Humøse kalkfattige innsjøvannmasser i små og/eller grunne innsjøer, Ferskvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/39