Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Grus- og steindominert strand og strandlinje

Grus- og steindominert strand og strandlinje

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T29
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Grus- og steindominert strand og strandlinjer (T29) er definert som grus- og steinmark på eksponerte strender, samt fossile strandlinjer på tilsvarende substrat innenfor stranda, der den langvarige suksesjonen mot en annen naturtype av en eller annen grunn (f.eks. eksponering for sterke vinder, grovkornete substrater med stor forvitringsmotstand etc.) ikke er fullført.

Hovedtypen finnes mest i kystnære områder og kan ha arter fra en pionérfase med salttolerante arter (halofytter). Suksesjonen skjer videre med stein og grus dominert av f.eks. slåpetorn og einer, som også er en del av variasjonen i hovedtypen.

Dokumentasjon

Vurderingsenheten tilsvarer hovedtypen T29 i NiN. Noe slitasjepåvirkning i form av tråkk fra turisme har nok påvirket hovedtypen, og spesielt T29-1 og T29-3, bl.a. fordi disse har et noe mer stabilt dekke enn flere av de andre grunntypene. Noe forsøpling og noe arealbeslag har også påvirket naturtypen svakt negativt. Det kan imidlertid forventes at det meste av arealet av denne hovedtypen fortsatt vil være tilstede i fremtiden. Der er defor vurdert som sannsynlig at < 20 % av naturtypens totale utbredelsesareal har vært, eller vil bli, utsatt for reduskjon i areal eller i tilstand innenfor vurderingsperioden. Verken arealtap, tap av totalt utbredelsesareal, eller reduksjon i tilstand, er vurdert til å være nok til at terskelverdien for NT oppnås. En grunntype innen hovedtypen, øvre sandstrand uten pionervegetasjon på skjellstrand i etablerings- og konsolideringsfase på epilittoral fatmark (T29-6), er en egen vurderingsenhet.

Når denne type mark observeres langt fra kysten er det gjerne sterkt endret mark. 

Grus- og steindominert strand og strandlinje (T29) er direkte vurdert som LC.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Vurderingsenheten har spredte forekomster langs det meste av kysten i Norge, men vi har ikke informasjon om totalareal og utbredelsesareal.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark
Oppland
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   NE
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Ihlen, P. G., Evju, M., Høitomt, T., Aarrested, P. A. og Grytnes, J.-A. (2018). Grus- og steindominert strand og strandlinje, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/65