Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Aktiv skredmark

Aktiv skredmark

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T17
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen aktiv skredmark (T17) finnes i rikt monn langs store deler av Svalbards kyster. Kysten er ofte utformet som en brink og sjøen eroderer berget og løsmassene slik at det dannes veldig mye skredområder langs sjøen. Siden det er mindre vind og sjørokk enn på fastlandet er skredene ofte lite påvirket av saltvann på tross av sin nærhet til sjøen. Skredene kan ha en god del vegetasjon, og floraen varierer mye ettersom hva slags material som raser ut. Langs større elver som renner gjennom morener og andre sedimenter og undergraver sedimentene dannes også aktiv skredmark. Elvene på Svalbard finnes i stor grad som sanddurer eller som vide løp i flate dalbunner. Sideelver til hoveddaler kan imidlertid ofte renne igjennom tykkere sedimentkropper og danne opphav til aktiv skredmark. Få arter er knyttet til denne utgaven av naturtypen, og de er ofte nærmest vegetasjonsløse. Svalbardvalmue (Papaver dahlianum) er en av få arter, men denne finnes i et vidt spekter av naturtyper. Kunnskapsgrunnlaget om aktiv skredmark på Svalbard er begrenset, men naturtypen har hatt en del fokus på grunn av at sjøen graver ut kulturminner og graver som raser ned på strendene. Rødlistevurderingen er gjort på basis av ekspertvurderinger.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Naturtypen forventes å få økte forekomster på Svalbard da naturtypen vil bli positivt påvirket av smeltende permafrost, både i elvedalene og langs kysten. De forventede klimafremskrivninger (Førland med fler 2010) vil derfor ha en positiv effekt.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Aktiv skredmark er utbredt over hele Svalbard, og spesielt på strandbrinker og i forbindelse med sideelver som renner inn i større dalfører med sedimenter.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Det antas at abiotisk forringelse ikke er aktuelt for vurderingsperioden.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det antas at biotisk forringelse ikke er aktuelt for vurderingsperioden.

Konklusjon

Det konkluderes med at aktiv skredmark har livskraftige forekomster på Svalbard.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 111500 1,0 111500
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Økte temperaturer og nedbør antas å fremme de økologiske forholdene for naturtypen på Svalbard.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Førland, E.J., Benestad, R.E., Flatøy, F., Hanssen-Bauer, I., Haugen, J.E., Isaksen, K., Sorteberg, A., Ådlandsvik, B. 2010. Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900-2100. Klimaendringer i norsk Arktis. Norsk Polarinstitutt rapportserie 135: 52

Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Aktiv skredmark, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/109