Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel

Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel

Vurderingsenhet av Type 1.2.
NiN-kode: L6
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Ikke vurdert NE

Vurderingsenheten

Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel omfatter bunnsystemer i meromiktiske innsjøer (innsjøer uten utskifting av bunnvannet, det vil si med permanent stagnerende bunnvann) samt bunnsystemer i innsjøer der forholdene nær bunnen er anoksiske i perioder som er lange nok til at artssammensetningen er vesentlig endret (ved bl.a. fiskedød) i forhold til normal innsjøbunn

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Fordeling og forekomst av bunngrunntyper i ferskvann er, med få unntak, ennå ikke er kartlagt hverken på Svalbard eller Fastlandet. Det er heller ennå ikke utarbeidet en klassifiseringsveileder for naturtyper i ferskvann. Dette medfører at det ikke er mulig å rødliste afortisk limnisk sedimentbunn for Svalbard.  

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Referanser


Vurderingen siteres som:

(2018). Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/91