Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Grus- og steindominert strand og strandlinje

Grus- og steindominert strand og strandlinje

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T29
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen grus- og steindominert strand og strandlinje (T29) omfatter grovmaterialstrender langs sjøen, oftest påvirket av bølgeslag, isskuring og sjøsprøyt. På Svalbard har slik strand normalt ingen vegetasjon; en sjelden gang kan det stå enkeltindivider av polarøstersurt Mertensia maritima subsp. tenella i grusen. Det er også funnet enkeltindivider av noen ettårige karplanter: en tangmelde Atriplex sp. på Bjørnøya, ishavsreddik Cakile maritima subsp. islandica på Deltaneset ved Isfjorden, og finnmarksbalderbrå Tripleurospermum maritimum subsp. phaeocephalum på Bohemanneset ved Isfjorden, men disse skyldes tilfeldige innspredninger med havstrømmer og har aldri resultert i bestander. Strendene har ofte en del oppskylte tangrester, og de har et visst dyreliv, men også dette ettårig. Det finnes også hevede (epilittorale) strandlinjer med stein og grusmark enkelte steder. Dette er områder som har vært under svært sakte gjengroing siden de mistet kontakt med sjøen. Noen er i konsolideringsfaser, mens andre er i pionerfaser.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Det er ingen kjent utviklingstendens, og disse strendene er heller ikke sterkt påvirket av om isen legger seg på fjordene eller ikke. De skyves opp av drivisen uansett. Epilittorale strandlinjer er i en svært langsom suksesjon mot fjellhei, grastundra eller polarørken. Denne naturlige gjengroingen har pågått siden siste istid og kan gå marginalt raskere ved forventede klimafremskrivninger (Førland med fler 2010). Det forventes ikke at reduksjon i areal blir så omfattende at terskelverdier for rødlisting oppnås i vurderingsperioden (50 år).

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Grus- og steindominerte strender finnes på alle øyer og rundt alle kyster, i alle soner og seksjoner. Spredt finnes også epilittorale strandlinjer som ikke er gjengrodd. Terskelverdier for lite utbredelsesareal er ikke oppfylt.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen abiotisk forringelse av naturtypen.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen biotisk forringelse av naturtypen.

Konklusjon

T29 Grus- og steindominert strand og strandlinje vurderes som trygg på Svalbard (LC).

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 163000 1,0 163000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Grus- og steindominert strand og strandlinje, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/119