Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ferskvann

Grunn limnisk fastbunn

Eufotisk fast ferskvannsbunn

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: L1
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Ikke vurdert NE

Vurderingsenheten

Eufotisk fast ferskvannsbunn omfatter elvebunn og innsjøbunn med stabilt bunnsubstrat og tilstrekkelig lysinnstråling til at nettofotosyntesen er positiv.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Fordeling og forekomst av bunngrunntyper i ferskvann er, med få unntak, ennå ikke er kartlagt. Det er heller ennå ikke utarbeidet en klassifiseringsveileder for naturtyper i ferskvann. Dette medfører at det ikke er mulig å rødliste eufotisk fast ferskvannbunn.  

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Referanser


Vurderingen siteres som:

Børre Dervo, Marit Mjelde, Ann Kristin Schartau, Ingebrigt Uglem (alfabetisk) (2018). Eufotisk fast ferskvannsbunn, Ferskvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/27