Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Øvre sandstrand uten pionervegetasjon

Skjellsandstrand i etablerings- og konsolideringsfase på epilitoral fastmark

Vurderingsenhet av Type 1.3.
Satt sammen av NiN-koder: T29-6
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Datamangel DD

Vurderingsenheten

Vurderingsenheten har skjellsanddominert substrat og finnes gjerne eksponert (pga. nærhet til værharde steder), og innenfor stranda der suksesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført. I nord er det også kortere vekstsesong. Vegetasjonen består av et usammenhengende dekke av urter og gras. I følge Bratli mfl. (2017) er grunntypene med skjellsand mangelfullt kjent. Ppå bakgrunn av dette, og fordi slik åpen vegetasjon også kan klassifiseres som åpen grunnlendt mark (T2), om ikke markegenskapene undersøkes, er det vanskelig å vurdere denne enheten. 

Dokumentasjon

Vurderingsenheten: Tilsvarer de tre grunntypene T29-5, T29-6 og T29-9 og kartleggingenhetene øvre skjellsandstrand med pionérvegetasjon (T29-C-3), øvre skjellsandstrand uten pionérvegetasjon (T29-C-6) og nedre skjellsandstrand med pionérvegetasjon (T29-C-6).

Vurderingsenheten har skjellsandominert substrat og finnes gjerne eksponert (pga. nærhet til værharde steder) innenfor stranda der suksjesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført. I nord er det også kortere vekstsesong. Vegetasjonen består av et usammenhengende dekke av urter og gras. I følge Bratli mfl. (2017) er grunntypene med skjellsand mangelfullt kjent. På bakgrunn av dette, og fordi slik åpen vegetasjon også kan klassifiseres som åpen grunnlednt mark (T2) om ikke markegenskapene undersøkes, er det vanskelig å vurdere denne enheten.

Det er også interesse for uttak av skjellsand (bl.a. til kalkingsmiddel i jordbruket) og flere forekomster er utsatt for tråkkslitasje.

Vurderingsenheten er derfor evaluert her, men det er konkludert med at det er nødvendig med mer informasjon, både om vurderingsenheten og om grad av risikostatus.

Skjellsandstrand med vegetasjonsdekke vuderes som datamangel DD.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Vurderingsenheten finnes langs det meste av Norges kyst, men vi har ikke informasjon om totalareal eller om utbredelsesareal.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark
Oppland
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   NE
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Bratli, H., Halvorsen, R., Bryn, A., Arnesen, G., Bendiksen, E., Jordal, J. B., Svalheim, E. J., Vandvik, V., Velle, L. G., Øien, D.-I. & Arrestad, P. A. 2017. Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelgat for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.2). 331 sider.

Vurderingen siteres som:

Ihlen, P. G., Evju, M., Grytnes, J.-A., Høitomt, T. og Aarrestad, P. A. (2018). Skjellsandstrand i etablerings- og konsolideringsfase på epilitoral fastmark, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/290