Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Våtsnøleie og snøleiekilde

Våtsnøleie og snøleiekilde

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: V6
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtype V6 Våtsnøleie og snøleiekilde forekommer i tilknytning til framspring av smeltevann fra permafrost og fra snøfonner og breer. Det er trolig noe variasjon som følge av fuktighet, kalkinnhold og vekstsesonglengde. Flere karplanter har sine hovedforekomster på Svalbard i denne typen, f.eks. putearve Minuartia rossii, polararve Cerastium regelii og til dels grynsildre Micranthes foliolosa.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Våtsnøleier og snøleiekilder er svært utsatt for klimaendringer, men reduksjon i områder der smeltevann forsvinner blir kompensert med nye områder der breer og snøfonner trekker seg tilbake. Vi regner derfor med at det ikke er noen netto reduksjon i forekomstareal på grunn av forventede klimaendringer (Førland med fler 2010). Vi forventer ekspansjon inn i de delene av nåværende nordarktisk tundrasone som ikke har slike snøleier foreløpig.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Naturtypen er vidt utbredt på øyene i Spitsbergengruppen, men vi vet ikke om den forekommer på Bjørnøya. Den er begrenset til mellomarktisk og mildere deler av nordarktisk tundrasone, men finnes i alle seksjoner.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Våtsnøleier og snøleiekilder er svært utsatt for de forventede klimaendringer (Førland med fler 2010), men forringelse i områder der smeltevann forsvinner blir kompensert med nye områder der breer og snøfonner trekker seg tilbake. Vi regner derfor med at arealet med intakte forekomster av naturtypen vil være relativt stabilt.   

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen biotisk forringelse av naturtypen.

Konklusjon

Våtsnøleier og snøleiekilder vurderes ikke som truet på Svalbard (LC).

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 85000 1,0 85000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Temperatur Hele arealet påvirkes (>90%) Ubetydelig/ingen nedgang Pågående
Vekstsessong Hele arealet påvirkes (>90%) Ubetydelig/ingen nedgang Pågående

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Førland, E.J., Benestad, R.E., Flatøy, F., Hanssen-Bauer, I., Haugen, J.E., Isaksen, K., Sorteberg, A., Ådlandsvik, B. 2010. Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900-2100. Klimaendringer i norsk Arktis. Norsk Polarinstitutt rapportserie 135: 52

Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Våtsnøleie og snøleiekilde, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/112