Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Ferskvann

Helofytt-ferskvannssump

Helofytt-ferskvannssump

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: L4
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Helofytt-ferskvannssump omfatter tette bestander av makrohelofytter, det vil si storvokste sumpplanter, omkring eller under grensa mellom ferskvannssystem og fastmarks- eller våtmarkssystem.

Dokumentasjon

Siden Helofytt-ferskvannssump skal avgrenses på grunnlag av artssammensetningen kan statusen til de aktuelle artene brukes som et utgangspunkt for rødlistevurdering. Noen helofyttarter arter øker ved påvirkning eutrofiering, andre reduseres. Vannstandsregulering (forekomst av kraftmagasiner) fører til redusert forekomst av de fleste helofyttene, mens stabilisert vannstand fører til økt forekomst av flere arter. Grunntypene «Kalkfattig helofytt-sump» (L4.1) og «Litt kalkfattig til intermediær helofytt-sump» (L4.2) utgjør majoriteten av helofytt-ferskvannssumparealet. Begge grunntyper er vanlige over hele landet og dekker forholdsvis store arealer. Hovedartene i begge grunntyper (elvesnelle, takrør, sjøsivaks og ulike starr-arter, er alle vurdert til LC i Rødlista for arter. Dunkjevle-utforming og Piggknopp-utforming har små arealer i Norge, men begge begunstiges av økt næringstilførsel (eutrofiering) og viser ikke redusert tilstand. De er heller ikke typisk ved innsjøer som reguleres til kraftformål. Kalkrik helofytt-sump (L4.3) har lite forekomst, og vurderes som egen enhet, men vil på grunn av den lave forekomsten ikke påvirke vurderingen av hovedtypen Helofytt-ferskvannssump, som derfor direkte-vurderes som LC

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Helofytt-ferskvannssump (L4) avgrenses på grunnlag av artssammensetningen og ikke på grunnlag av en teoretisk linje mellom vannstrand og landstrand, men naturtypen er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad til at arealene kan estimeres.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Påvirkning på habitat
Landbruk Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Habitatpåvirkning i limnisk miljø Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Naturtypen påvirkes hovedsakelig av eutrofiering og vannkraftregulering

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   NE
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Mjelde, M., Brandrud, T. E., Lyngstad, A. og Uglem, I. (2018). Helofytt-ferskvannssump, Ferskvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/30