Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Åpen grunnlendt mark

Åpen grunnlendt mark

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T2
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Åpen grunnlendt mark omfatter jorddekt åpen naturmark under skoggrensa. Naturtypen forekommer særlig langs kysten, ofte som en relativt smal overgang mellom bergknaus og fastmarksskogsmark, men åpen grunnlendt mark kan iblant dekke noe større sammenhengende arealer.

Dokumentasjon

Naturtypen forekommer vanlig i hele Norge. Vi har lite data på endringer i areal eller tilstand for naturtypen, men fordi den er såpass vanlig forekommende, legger vi til grunn at endringer i areal og tilstand ikke tilfredsstiller kriteriene for NT.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 78 2,0 156
Utbredelsesareal 635117 1,0 635117
Antall forekomster 301 2,0 602

Arealinformasjonen er basert på kartlegging etter NiN, som omfatter 301 10 x 10 km-ruter med T2 med et samlet areal på 77,6 km2 spredt over hele landet (forekomst i alle landets fylker). Utbredelsesareal er beregnet som minste konvekst polygon rundt forekomstene i Norge, og forekomst er beregnet som antallet 10 x 10 km2 ruter med polygoner. Bare 16 av de 301 forekomstrutene har areal av T2 > 1 km2. Fordi kartlegging etter NiN er ufullstendig er det skjønnsmessig lagt inn mørketall på 2 for totalareal og forekomstareal.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

 

 

 

 
Gjengroing av åpen grunnlendt mark  

Regioner

RegionForekomst
Østfold X
Oslo og Akershus X
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold X
Telemark X
Aust-Agder X
Vest-Agder X
Rogaland X
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Evju, M., Høitomt, T., Ihlen, P. G., Aarrestad, P. A. og Grytnes, J.-A. (2018). Åpen grunnlendt mark, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/42