Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Landform

Landformer knyttet til massebevegelse på land

Landformer knyttet til massebevegelse på land

Vurderingsenhet av Type 2.
NiN-kode: 3ML
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Ikke vurdert NE

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Klimatiske endringer Hele arealet påvirkes (>90%) Ukjent Pågående
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Pågående
Andre
Andre En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Pågående

Flytjordsvalker representerer en aktiv skråningsprosess som er knyttet til fryse og tineprosesser. Aktiviteten i jordsiget påvirkes av klimaforhold. Ellers er påvirkningsfaktorer endring i arealbruk. Landformen kan også lokalt være sårbar for tråkk og slitasje.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Referanser

  • Just Gjessing 1978. Norges landformer 207
  • http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Vurderingen siteres som:

(2018). Landformer knyttet til massebevegelse på land, Landform. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/241