Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Rasmarkhei og -eng

Rasmarkhei og -eng

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T16
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Rasmarkshei og -eng er definert som deler av talusskråninger med jorddekke og sluttet vegetasjon. Typen har betydelige likheter med åpen grunnlendt mark (T2) og fjellhei, leside og tundra (T3), men disse to typene skal ikke ha raspreg, I enkelte regioner er denne hovedtypen artsrik og huser flere både regionalt og nasjonalt sjeldne arter. Rasmarkshei og -eng kan gjerne forekomme i mosaikk med både åpen grunnlendt mark, nakent berg, rasmark og fjellhei, leside og tundra og det kan være vanskelig å skille de ulike typene fra hverandre. Flere grunntyper under hovedtypene åpen grunnlendt mark og nakent berg som er observert å forekomme i mosaikk med rasmarkshei og -eng er skilt ut som egne vurderingsenheter og vurdert som truet.

Dokumentasjon

Det er knyttet noe usikkerhet til om rasmarkshei og -eng alene også bør vurderes videre, men siden det er raspåvirkningen som i utgangspunktet er den primære årsaken til at disse arealene er åpne, vil ikke gjengroing være en relevant eller stor nok trussel. Enkelthendelser av arealinngrep vil forekomme, men det er ikke observert eller forventet systematiske inngrep som berører typen. Typen er dermed vurdert å ikke oppnå terskelverdi for NT når det gjelder arealtap eller tilstandsreduksjon innenfor vurderingsperioden. 

Rasmarkhei og -eng er direkte vurdert som LC.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Naturtypen finnes i store deler av landet. Vi har ikke informasjon om totalareal, utbredelsesareal og antall  forekomster.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år   NE
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Høitomt, T., Evju, M., Ihlen, P. G., Aarrestad, P. A. og Grytnes, J.-A. (2018). Rasmarkhei og -eng, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/53