Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Landform

Pløyespor

Pløyespor

Vurderingsenhet av Type 2.
NiN-kode: 3MR_PS
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Dokumentasjon

Landformen har kjente trusler til sin eksistens men mangler tilgjengelige kvantitative data. Det er derfor gjort en kvalitativ ekspertvurdering på sjeldenhet, forringelse og fare for at den går tapt.

I det marine miljøet er landformen svært vanlig og vurderes som LC for både A, B og C-kriteriene. På land er landformen sjelden, men vi kjenner ikke til en pågående sterk reduksjon. De finnes  bare i et begrenset område i Akershus og ses best på fulldyrket mark. Her ville det være naturlig å anvende B eller C-kriteriet, men så lenge dette er klassifisert som en felles landform i marint og terrestrisk miljø settes en samlet vurdering til LC.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 0 1,0 0
Antall forekomster 0 1,0 0

Pløyespor er spor på havbunnen etter grunnstøtte isfjell som har drevet med havstrømmene. Is er lettere enn vann, så isfjell flyter, men siden havnivået under istiden var lavere enn nå, så skrapte isfjellene bunnen og lagde små grunne daler. Dette er en svært vanlig landform på kontinentalsokkelen. Det er også spor etter dette på land, da i forbindelse med katastrofetapning av bredemte sjøer. Disse er gjenfylt av innsjøsedimenter som kom med utspylingen, men kan fremdeles så vidt ses, særlig knyttet til forskjeller i vegetasjon på dyrket mark grunnet ulike tørkeegenskaper. På land er pløyespor sjeldent.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Menneskelig forstyrrelse
Andre Ukjent Ukjent Pågående
Andre
Andre Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Ubetydelig/ingen nedgang Pågående

På land påvirkes landformen av jordbruk og eventuell infrastrutkurutvikling i de avgrensede områdene der slike pløyespor finnes. På havbunnen påvirkes overflaten av tråling og oljevirksomhet, men påvirkningsgraden vurderes som relativt beskjeden i forhold til selve landformen. 

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet X
Barentshavet X
Norskehavet X
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Buhl-Mortensen L, Hodnesdal H, Thorsnes T (red). 2010. Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - ny kunnskap fra MAREANO for økosystembasert forvaltning. Norges Geologiske Undersøkelser. 127 sider
  • Mareano

Vurderingen siteres som:

Erikstad, L, Husteli, B., Dahl, R. og Heldal, T. (2018). Pløyespor, Landform. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/253