Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Fjell og berg

Overrislingsberg i østlige høyfjellstrøk

Overrislingsberg i mellomalpin og høyalpin sone i overgangsseksjon og svakt kontinental seksjon

Vurderingsenhet av Type 1.3.
Satt sammen av NiN-koder: T1-33, T1-34, T1-35, T1-36, T1-37, T1-38, T1-39, T1-40 i 6SO_6, 6SO_7, 6SE_4, 6SE_5
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Sterkt truet EN

Utslagsgivende kritier C2a:

  • Forringelse av arealet på grunn av abiotiske faktorer

Vurderingsenheten

Enheten er avhengig av smeltevann fra overliggende snøfonner gjennom hele vekstsesongen, noe som i praksis vil si smelting fra permanente snøfonner som sjelden eller aldri smelter helt ut. Mange av disse fonnene er flere tusen år gamle og har gitt opphav til særegne og artsrike leveområder for et spesielt artsmangfold i høyfjellet. Overrislingseffekten kan komme direkte ved at smeltevannsbekker og -sig renner over berg, eller ved at smeltevannet trekker ned i grunnen og presses frem og sildrer over berg lenger ned i terrenget. Det er derfor ikke alltid like lett å relatere overrislingsbergene til en bestemt snøfonn. Stedvis skyldes overrislingen trolig også delvis fremspring av kildevann som ikke stammer fra snøsmelting, men dette er vanskelig å dokumentere. 

Denne vurderingsenheten er knyttet til mellom- og høyalpin sone i østlige fjellstrøk og omfatter åtte grunntyper av overrislet, nakent berg (T1-33 - T1-40) begrenset til de to trinnene mellomalpin (MA) og høyalpin (HA) i bioklimatiske soner (6SO) og de to trinnene overgangsseksjon (OC) og svakt kontinental seksjon (C1) i bioklimatiske seksjoner (6SE). Vurderingsenheten vurderes å ha et vesentlig annet påvirkningsregime og arealpress enn hovedtypen.

Dokumentasjon

Forslag til populærnavn: Overrislingsberg i østlige høyfjellsstrøk

Forslag til beskrivende navn: Overrislingsberg i mellomalpin og høyalpin sone i overgangsseksjon og svakt kontinental seksjon (T1-33 - T1-40) i MA+HA i OC+C1

Gått tapt definisjon: Vurderingsenheten defineres som tapt om den fysisk fjernes eller når overrislingen opphører i en så lang periode i vekstsesongen at grunntypen endres på grunn av tørke.

Kriteriedokumentasjon: Vår vurdering er at ≥ 50 % av arealet med overrislingsberg i østlige høyfjellsstrøk på grunn av klimaendringer er vurdert å få tilstanden redusert med ≥ 80 % (EN på kriteriet C2a). Inkludert i denne vurderingen er det lagt til grunn en antatt reduksjon i totalareal på ≥ 30 % i løpet av de neste 50 år. Dette gir isolert sett VU på kriteriet A2a.

Overrislingberg i østlige høyfjellsstrøk vurderes som sterkt truet (EN). 

 

 

 


Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 242000 1,0 242000
Antall forekomster 0 1,0 0

Vurderingsenheten finnes i høyfjellstrøk fra Hordaland og nordover til Finnmark, men opptrer ofte på små arealer. Det er svært vanskelig å estimere forekomstareal og totalareal for typen, men forekomstarealet er så stort at man kommer høyere enn terskelverdi (55 lokaliteter) for NT. Arealtallene vil derfor uansett ikke ha betydning for rødlistevurderingen. Utbredelsesarealet er beregnet til 242000 km2 ut i fra forekomst av høyfjell.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Temperatur Majoriteten av arealet påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Snømengde Majoriteten av arealet påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Klimaendringer: Klimaendringer er vurdert å være eneste relevante påvirkningsfaktor. Det finnes dokumentasjon på at flere mange tusen år gamle snøfonner allerede er i ferd med å smelte helt ut, og noen av dem er allerede borte. Vi ser det samme mønsteret når det gjelder isbreene våre. Uavhengig av beliggenhet har 326 km2 isbreeareal forsvunnet de siste 30 år (Winsvold 2017). En stor andel av denne arealreduksjonen har skjedd på lavere høyder enn der vi finner vurderingsenheten som vurderes her, men det er allikevel nærliggende å tro at ytterligere temperaturøkning vil medføre økt smelting også høyere opp i fjellene våre. 

Klimaendringene vil kunne føre med seg mer nedbør, noe som også kan bety mer snø i fjellet vinterstid. Dette kan muligens kompensere noe for økt smelting i sommersesongen. Effekten av dette er usikkert, og det er sannsynlig at den er størst i høye fjell lengst i vest der nedbørsmengdene er høyest. Man må også huske på at økt temperatur kan føre til at en større andel av nedbøren i høyfjellet kan kommer som regn, også i vinterhalvåret. 

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold
Telemark X
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år≥ 20 % - < 30 %   NT
A2aReduksjon neste 50 år≥ 30 % - < 50 %   VU
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 80 %
Tilsvarer VU
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 50 % - < 80 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 80 %
Tilsvarer EN
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Winsvold, S.H. 2017. Mapping glaciers using time-series of remote sensing data
  • Forskning.no 2015. Urgamle snøfonner smelter i rekordfart

Vurderingen siteres som:

Høitomt, T., Evju, M., Ihlen, P. G., Aarrestad, P. A. og Grytnes, J.-A. (2018). Overrislingsberg i mellomalpin og høyalpin sone i overgangsseksjon og svakt kontinental seksjon, Fjell og berg. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/66