Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Skog

Rik sandfuruskog

Svakt intermediært til temmelig kalkrik grus og sanddominert sandskogsmark med dominans av bartrær

Vurderingsenhet av Type 1.3.
Satt sammen av NiN-koder: T4-10, T4-11, T4-14, T4-15 med 1AR-A-B_3, 1AR-A-B_4, SS-k, S1-d, S1-e, S1-f, S1-g
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Nær truet NT

Utslagsgivende kritier D1+D2a+D2b:

  • Arealet er forringet på grunn av biotiske faktorer

Vurderingsenheten

Enheten omfatter svak og noe rikere lyng- og lav-lågurtskog med dominans av bartrær, i hovedsak furu, på løsmasser av sand og grus. Slik rik sandfuruskog finnes på produktiv og lettdrevet skog i terreng på sand/grus som er attraktivt for utbygging/utnyttelse, grus/sandtak og intensivt skogbruk. Særlig utnyttelse av grus/sand-ressurser og utbygging skiller typens påvirkning fra påvirkning av skog generelt. Sammen med effektene av skogsdrift på karakteristisk artsmangfold antas dette å gjøre typen mer truet enn skog generelt.

Dokumentasjon

Totalareal og antall forekomster av rik sandfuruskog er foreløpig svært dårlig kjent. Utbredelsen er i hovedsak på sentrale Østlandet og i Finnmark (Brandrud & Bendiksen 2014). I tettstednære strøk på Østlandet er typen utsatt for ulik type nedbyggig/omgjøring til boliger, industri, militæranlegg etc. Generelt er typen lett tilgjengelig og lettdrevet for skogbruk og en stor andel av sentrale forekomsterpå Østlandet er påvirket av intensivt skogbruk.. 

I årene framover vil trolig noen flere forekomster bli vernet, men ellers forventes utviklingen å fortsette med noe nedbygging og utvidelse av arealet under skogbruk.

A: Arealtap siste 50 år har vært betydelig nær tettbygde strøk pga nedbygging/omgjøring og utgjør neppe mer enn knapt 20% på landsbasis.

B: Utbredelsen tilsier at utbredelsesareal og forekomstareal ligger godt over grensen for NT.

C. Det er neppe vesentlig endring i abiotiske prosesser siste 50 år.

D: Forekomster i Sør-Norge er lett tilgjengelige for skogbruk som totalt antas å ha hatt arealomfang >30% siste 50 år, med negativ effekt på viktige egenskaper for naturmangfoldet (>30%). Den økologiske forringelsen ved flatehogst omfatter i hovedsak ensaldret, yngre og tettere skog med manglende kontinuitet i kronesjiktet og bl.a. negative effekter på særpregete deler av artsmangfoldet av sopp. Hvis man legger til at opp mot 20% av arealet er tapt ved nebygging etc, blir samlet arealomfang så vidt over 50%, med en samlet forringelse på >30%.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 260000 1,0 260000
Antall forekomster 200 1,0 200

Forekomster og totalareal er svært dårlig kjent og bare helt løst anslått. Hovedutbredelse på sand- og grusholdig mark med lite/tynt humusdekke i deler av Østlandet (Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud) og i Finnmark. 

Utbredelses- og forekomstareal antas å ligge godt over grensene for NT.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Påvirkning på habitat
Landbruk ↴
Skogbruk/avvirkning
Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk) ↴
Utbygging/utvinning
Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Arealene (i Sør-Norge) ligger lett til for og er i stor grad påvirket av skogbruk med intensive driftsformer, noe som har særlig negativ effekt på karakteristisk soppartsmangfold tilknyttet gammel skog/eldre trær.

En annen viktig påvirkning er nedbygging og omdisponering av areal til grus/sandtak, militær/industriområder, bolig- og veibygging. Det har vært betydelig arealtap av verdifulle sandfuruskoger i tettstednære områder av Sør-Norge.

Forstyrrelse og beiting av rein kan ha en positiv påvirkning på tilknyttet soppmangfold.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark X
Oppland X
Buskerud X
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark X
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 50 % - < 80 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer NT
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 50 % - < 80 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer NT
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 50 % - < 80 %
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer NT

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014. Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold. NINA Rapport 1042: 74

Vurderingen siteres som:

Framstad, E. og Bendiksen, E. (2018). Svakt intermediært til temmelig kalkrik grus og sanddominert sandskogsmark med dominans av bartrær, Skog. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/359