Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Landform

Dryppstein

Dryppstein

Vurderingsenhet av Type 2.
NiN-kode: 3KJ_DR
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Sterkt truet EN

Utslagsgivende kritier C1:

  • Forringelse av arealet på grunn av abiotiske faktorer

Dokumentasjon

Landformen har vært igjennom en kvantitativ vurdering av tilgjengelige data om omfang og trusselbilde. Man har ved hjelp av statistiske metoder fra IUCN Global Ecosystems Management Programme vurdert sjeldenhet, forringelse og fare for at den går tapt. Totalt grotteareal er beregnet til 2,5 km2. Vi antar at maximum 5% av dette arealet inneholder dryppstein. Dryppstein er ekstremt sårbar i forhold til ferdsel. Det jobbes aktivt med å etablere datagrunnlag som gir bedre bakgrunn for kvantifisering av kjemiske oppløsningsformer, men dette er ikke tilgjengelig foreløpig. 

Kalkoppløsningsformer er relativt vanlig i deler av Norge som har mye kalkholdig berggrunn (bl.a. Nordland), så landformene er ikke sjeldne nok til at B-kriteriet blir gjeldende. Bruken av kjemiske oppløsningsformer til turisme/rekreasjon er bekymringsverdig. Ikke bare kan de forringes gjennom slitasje, men lys kan føre til algevekst og stadig tilførsel av ny COkan føre til endring i avleiring/oppløsning. I tillegg ødelegges de som viktige naturdokumenter for forskning. For enkelte oppløsningsformer vil ferdsel og slitasje kunne medføre abiotisk forringelse, slik at C-kriteriet kan slå inn. For dryppstein vil sannsynligheten for tap være meget stor, da bare et begrenset antall besøkende kan gjøre stor skade på slike former. Dryppsteiner er utsatt for samling og ubevist brekkasje av besøkende. Vi definerer her tap av forekomst som en vesentlig reduksjon av antall dryppstein og en vesentlig reduksjon av kvaliteten på gjenstående dryppsteinsområder og vurderer at det er 80% sannsynlighet for slikt tap innen 50 år med mindre det settes i verk aktive tiltak.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 100000 1,0 100000
Antall forekomster 100 1,0 100

Dryppstein er kalkavsetninger avleiret fra drypp av vann overmettet på kalk. Vedvarende og presis drypping kan føre til oppbygging av slanke, søyleformede speleotemer. Vedvarende diffus drypping vil danne lag eller kaker. Denne prosessen foregår fortrinnsvis i grotter.

Det er vanskelig å anslå totalareal for dryppstein i Norge, men det antas å henge nøye sammen med arealet av kalkgrotter. Det finnes i mer eller mindre grad i mange grotter, men totalarealet vil bare være en brøkdel av de 2,5 km2 med grotter som er anslått. Vi har her brukt samme tall som for doliner og understreker at tallet bare antyder et svært lite areal. Vi har redusert utbredelsesareal og forekomstareal også, med samme svært store usikkerhet i arealestimatet. Det er ikke grunnlag for å anslå mørketall før grunnlagsmaterialet blir bedre.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Menneskelig forstyrrelse
Menneskelig forstyrrelse Majoriteten av arealet påvirkes (50-90%) Rask reduksjon i areal (> 20% over 10 år) Pågående

Slitasje ved økende grad av besøk i turistsammenheng og ellers. Dryppstein har også vært utsatt for samling og er svært lette å ødelegge ved uforsiktig ferdsel.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland X
Sogn og Fjordane X
Møre og Romsdal X
Trøndelag X
Nordland X
Troms X
Finnmark X
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 80 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer EN
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 50 % - < 80 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer VU
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 50 % - < 80 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer VU

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Stein Erik Laurizen.
  • Lauritzen, Stein-Erik 2010. Grotter: Norges ukjente underverden ISBN 9788252932676 Tun Forlag: 239
  • Lauritzen S-E 1991. Karst resources and their conservation in Norway Norsk Geografisk Tidsskrift 45: 119-142

Vurderingen siteres som:

Erikstad, L., Husteli, B., Dahl, R. og Heldal, T. (2018). Dryppstein, Landform. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/231