Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Landform

Jordpyramide

Jordpyramide

Vurderingsenhet av Type 2.
NiN-kode: 3ER_JP
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Kritisk truet CR

Utslagsgivende kritier B1:

  • Begrenset utbredelse eller forekomst

Dokumentasjon

Landformen har vært igjennom en kvantitativ vurdering av tilgjengelige data om omfang og trusselbilde. Man har ved hjelp av statistiske metoder fra IUCN Global Ecosystems Management Programme vurdert sjeldenhet, forringelse og fare for at den går tapt.

Hovedlokaliteten for Jordpyramider i Norge er Kvitskriuprestinn i Sel i Gudbrandsdalen. Disse er utformet i en bratt skråning. I det siste er flere av jordpyramidene falt og det dannes ikke nye av betydning fordi erosjonen er gått helt opp til fast fjell og skråningen står nå i hovedsak i rasvinkel. Det regnes som mer enn 80% sannsynlig at samtlige velutviklete jordpyramider her vil være falt innen 50 år. På de øvrige lokalitetene er pyramidene ikke så velutviklete, men vil trolig ha en levetid som er noe større, uten at det er gjort undersøkelser som kan verifisere dette. Det kan tenkes nydannelse av landformen andre steder, men det er heller ikke her gjort undersøkelser som kan verifisere dette. Landformen er i tilbakegang og omfatter små arealer. Den kvalifiserer til rødlisting både ved bruk av alle abiotiske kriterier (A, B, C og E). B-kriteriet gir grunnlag for å rødliste som kritisk truet. E-kriteriet på samme nivå hvis vi bare vurderer forekomsten Kvitskriuprestin, men lavere hvis vi også vurderer forekomsten ved Skåbu og Dovre. 

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,1 0
Utbredelsesareal 259 1,0 259
Antall forekomster 3 1,0 3

Jordpyramider er søyleformete erosjonsrester i hardpakket morenemateriale. De dannes under erosjon av hardpakket dalfyllingsmateriale i bratte sidedaler. Hvis morenen inneholder større steiner kan disse beskytte underliggende materiale mot erosjon og pyramidene kan vokse seg store og være relativt langlivete. Jordpyramider finnes der det er hardpakket morenemateriale og der det er relativt lite nedbør slik at jorda ikke vaskes for fort bort. Det er bare kjent en virkelig god lokalitet i Norge (Kvitskriuprestinn i Sel), men naturtypen er også kjent fra Skåbu og Dovre. I samme distrikt finnes lignende erosjonsformer i tilsvarende terrengposisjoner uten at det er utviklet klare jordpyramider. Arealberegningen er målt opp på kart ut fra kjennskap til det fåtall lokaliteter som er kjent.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Nedbør Hele arealet påvirkes (>90%) Rask reduksjon i areal (> 20% over 10 år) Pågående
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme Minoriteten av arealet påvirkes (<50%) Ubetydelig/ingen nedgang Pågående
Andre
Andre Hele arealet påvirkes (>90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Hovedpåvirkningen er naturlig erosjon, den samme påvirkningen som har dannet jordpyramidene. Jordpyramider har en begrenset livslengde knyttet til denne prosessen. Erosjonen vil øke hvis nedbørmengde og intensitet øker. Slitasje ved besøk og turisme kan virke negativt, men tiltak er satt i verk for å beskytte den viktigste lokaliteten som også er vernet som naturminne.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland X
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år≥ 30 % - < 50 %   VU
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)≥ 30 % - < 50 %   VU

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 2000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Kvalitet
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Antatt eller kjent
c Antall lokaliteter/trusler ≤ 5
Tilsvarer CR
B2 Antall 10 × 10 km ruter ≤ 20
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 50 % - < 80 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer VU
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 30 % - < 50 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) ≥ 50 % - < 80 %
Tilsvarer NT

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

≥ 50 % innen 50 år EN

Referanser

  • Erikstad, L 2007. "Prestene" i Gudbrandsdalen GEO 4: 34-35

Vurderingen siteres som:

Erikstad, L., Husteli, B., Dahl, R. og Heldal, T. (2018). Jordpyramide, Landform. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/207