Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Breforland og snøavsmeltingsområde

Breforland og snøavsmeltingsområde

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T26
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen breforland og snøavsmeltningsområde (T26) omfatter nylig til relativt nylig frismeltete områder, normalt innen de siste 150 år, og hvor mer strukturerte naturtyper ikke har utviklet seg ennå. Substratet dominerer og er ofte ustabilt på gunn av gjenværende iskjerner, og topografien bestemmes ofte av isavsmeltningens forløp med morenerygger, kames, eskere og andre former. Vegetasjonen er manglende til sporadisk med spredte individer og klynger, men uten sammenhengende vegetasjonsdekke. Svalbardvalmue (Papaver dahlianum) er en av artene som kan komme inn. Når vegetasjonsdekket slutter seg, har utviklingen ført til andre naturtyper.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Den økende tilbaketrekningen av breer de siste tiårene skaper stadig nytt land og i en raskere takt enn gjengroingen av tidligere breforland skjer. Vi regner derfor med at arealet for typen er økende, og det er allerede meget stort.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Isavsmeltningsområder er vanlig over det meste av Svalbard, på alle øyer med breer. Typen har trolig liten eller ingen utbredelse på Bjørnøya og heller ikke på Hopen, Kong Karls Land eller mange av de låge småøyene rundt de større øyene. Den forekommer i alle klimasoner og seksjoner.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Det er ikke registert eller forventet noen abiotisk forringelse av naturtypen på Svalbard.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registert eller forventet noen biotisk forringelse av naturtypen på Svalbard.

Konklusjon

Ingen forhold tilsier av hovedtypen breforland og snøavsmeltningsområde er utsatt eller i retur, og vi regner den som trygg (LC).

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 125500 1,0 125500
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Økte temperaturer og nedbør antas å fremme de økologiske forholdene for naturtypen på Svalbard.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Breforland og snøavsmeltingsområde, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/116