Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Rabbe

Rabbe

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T14
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen rabbe (T14) representerer den ene ekstremen av rabbe-snøleie gradienten, og er derfor begrenset til de områdene som er såpass klimagunstige at denne gradienten er utviklet (mellomarktisk tundrasone). Naturtypen er utviklet på konvekse landformer av berg eller sedimenter. Kunnskapsgrunnlaget om rabber på Svalbard er relativt begrenset, men det antas at dette er blant de naturtypene som er relativt like i arktiske og alpine miljø i hvert fall når det gjelder de mindre kontinentale sonene. I dalstrøkene i de kontinentale delene av Spitsbergen finnes overgangsformer mot arktisk steppe (T10). På topografisk vindbeskyttede arealer i steppeområdene finnes vegetasjonstyper dominert av bergstarr (Carex rupestris) som minner om de en ellers finner på rabber i de indre fjordstrøkene på Svalbard. Slike arealer regnes ikke til rabbe (T14), men skal trolig innordnes i fjellhei, leside og tundra (T3) eller i arktisk steppe (T10). Det er behov for mer kunnskap for å avklare dette.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Rabber forventes å ha stabile forekomster på Svalbard da dette miljøet er mer robust overfor klimaendriger sammenlignet med andre naturtyper i Arktis. Dette begrunnes med at vindutsatthet og tørkestress som er de dominerende faktorene som genererer rabbemiljøet, først og fremst er relatert til topografi. Forekomst av for eksempel permafrost har ikke så stor innvirkning på rabbevegetasjonen. Mellomarktisk tundrasone forventes dessuten å få gradvis større areal på Svalbard ette rsom klimaendringene gjør seg gjeldende.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Hovedtypen rabbe (T14) forekommer i mellomarktisk tundrasone, hovedsaklig i indre fjordstrøk på Spitsbergen og langs vestkysten av Svalbard. Terskelverdi i areal for kategori "sterkt truet" er dermed oppfylt. Den kommer imidlertid ikke til anvendelse da det ikke er registrert eller ventet noen tilbakegang eller forringelse.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen abiotisk forringelse da det antas at rabber er relativt robuste overfor klimaendringer

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen biotisk forringelse av naturtypen rabbe på Svalbard.

Konklusjon

Det konkluderes med at naturtypen rabbe har livskraftige forekomster på Svalbard.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 20000 1,0 20000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Økte temperaturer og nedbør antas å fremme de økologiske forholdene for naturtypen på Svalbard.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 50 0000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Rabbe, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/107