Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Marint dypvann

Dyvann i poller og fjorder

Ikke-sirkulerende marine vannmasser i fysisk avgrensete saltvannsforekomster

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: H3
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Dokumentasjon

Naturtypen er vurdert da den er spesiell gjennom at bunnvannet står i ro over flere år mellom hver utskiftning. Det er antatt at den ikke er forringet eller har hatt betydelig redusert areal over tid, eller vil gjøre det i fremtiden. I fremtiden vil arealer med ikke-sirkulerende vannmasser kunne øke som følge av klimaendringer. Økt temperatur og potensielt økt ferskvannsavrenning vil endre de hydrografiske forholdene i kystvannet slik at grunnlaget for vannutskiftning reduseres (mindre kaldt og salt vann i terskelnivå). 

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 280000 1,0 280000
Antall forekomster 5 2,0 10

Naturtypen finnes i svært avgrense poller og fjordbassenger med grunn terskel der bunnvannet ikke sirkulerer og ikke skiftes ut over flere år. Den har dermed en begrensning i forekomst til noen spesifikke lokaliteter. Disse er dårlig kartlagt og er ikke godt kjent, men en godt undersøkt forekomst er Framvaren i Vest-Agder. Det finnes flere kjente forekomster fra Agder til Troms. NiN har en beskrivelse av naturtypen som ikke er presis nok for definisjon av miljøforholdene, og i DN-håndbok 19-2001 (2007) er ikke-sirkulerende vannmasser inkludert i den mer generelle beskrivelsen " Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet". Det er her satt som grense at vesentlige vannutskiftninger (mer enn 20 % av volum) skjer sjeldent og ikke oftere enn hvert tiende år.  

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)< 20 %   LC

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B2 Antall 10 × 10 km ruter ≤ 20
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid) < 20 %
Tilsvarer LC

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Buhl-Mortensen, P. og Oug, E. (2018). Ikke-sirkulerende marine vannmasser i fysisk avgrensete saltvannsforekomster, Marint dypvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/9