Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Fjellhei, leside og tundra

Fjellhei, leside og tundra

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T3
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen T3 fjellhei, leside og tundra består på Svalbard hovedsaklig av dvergbusksamfunn dominert av kantlyng. Naturtypen befinner seg intermediært på rabbe-snøleiegradienten, og forekommer kun i områder som er såpass klimatisk gunstige at denne gradienten kan identifiseres (mellomarktisk tundrasone). Forekomster av de mer termofile dvergbuskene krekling og tundrabjørk hører også til denne naturtypen. Dette er en av de best dokumenterte naturtypene i fjordområdene på Spitsbergen. I kyststrøk langs vestsiden av Spitsbergen på harde bergarter med skrinne og sure substrater er naturtypen utformet som lavdominerte arealer med lite eller ingen dvergbusker. Lavsamfunnene i disse områdene er oftest helt nedbeitet av rein. Disse områdene er dårligere dokumentert.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Naturtypen favoriseres trolig av de pågående klimaendringene og klimafremskrivningene som legges til grunn (Førland med fler 2010). Naturtypen vil trolig få større utbredelse i fremtiden.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Fjellhei, leside og tundra er på Svalbard utbredt i mellomarktisk tundrasone. Det vil si i dalstrøkene i sentrale deler av Spitsbergen, og langs vestkysten. Utbredelsesarealet oppfyller terskelverdi for rødlisting, men naturtypen er i fremgang og B-kriteriet kommer derfor ikke til anvendelse. 

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Ingen abiotisk forringelse virker aktuelt (LC).

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Ingen biotisk forringelse virker aktuelt (LC).

Konklusjon

Fjellhei, leside og tundra vurderes til å være i kategori LC (livskraftig) på tross av lite utbredelsesareal grunnet antatt økning i utbredelsesarealet.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 20000 1,0 20000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Økte temperaturer og nedbør antas å fremme de økologiske forholdene for naturtypen på Svalbard.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 20 000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Førland, E.J., Benestad, R.E., Flatøy, F., Hanssen-Bauer, I., Haugen, J.E., Isaksen, K., Sorteberg, A., Ådlandsvik, B. 2010. Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900-2100. Klimaendringer i norsk Arktis. Norsk Polarinstitutt rapportserie 135: 52

Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Fjellhei, leside og tundra, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/98