Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Fjellgrashei og grastundra

Fjellgrashei og grastundra

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T22
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen fjellgrashei og grastundra (T22) på Svalbard forstås som heier med grastundra dominert spesielt av frytler (vardefrytle-hei, snøfrytle-hei) og grasarter. Naturtypen forekommer under tilsvarende topografiske forhold som fjellhei, leside og tundra, men på bioklimatisk mindre gunstige lokaliteter der kantlyng (Cassiope tetragona) ikke klarer seg. I praksis vil det si at naturtypen dekker store arealer i fjellsider i de indre fjordstrøkene, ofte dominerer i kyststrøkene vest på Spitsbergen, og har stor utbredelse inn i nordarktisk tundrasone. Mosedekket er oftest godt utviklet, og karplanter som vardefrytle (Luzula confusa) har tyngdepunkt i denne naturtypen. I fuktigere utforminger i de litt mer kalkrike områdene er også snøfrytle (Luzula nivalis) vanlig. På silikatbergarter får naturtypen et steinete preg med vardefrytle (Luzula confusa), jervrapp (Poa arctica), islandslav (Cetraria islandica), gulskinn (Flavocetraria nivalis) og snøskjerpe (Cetrariella delisei). Lavene er ofte helt nedbeitet av rein. Kunnskapsnivået om grastundra som naturtype på Svalbard er dårlig, og det er stort behov for bedre beskrivelse og forståelse av variasjon. Rødlistevurderingen er basert på klimafremskrivninger (Førland m. fl. 2010) og ekspertvurderinger.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Som følge av forventede klimaendringer (Førland med fler 2010) vil naturtypen trolig tape areal til T3 fjellhei, leside og tundra, men samtidig vil de minst klimaekstreme arealene med T28 polarørken utvikle seg mot T22 grastundra. Det totale utbredelsesarealet ventes derfor ikke å å endres nevneverdig.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Grastundra dekker store arealer på Svalbard, inkludert Bjørnøya, og er en av de vanligste naturtypene på lavt nivå i nordarktisk tundrasone.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Som følge av forventede klimaendringer (Førland med fler 2010) vil de forekomstene av naturtypen som i dag danner overgangsformer mot T3 fjellhei, leside og tundra, i mer klimagunstige områder forringes i den forstand at de vil gro mer igjen med dvergbusker og gå helt over i T3. Samtidig vil arealer med T28 polarørken, der det er overgangsformer mot grastundra, forringes ved å gro igjen med mer sluttet vegetasjon og gå over til T22 grastundra. Utbredelsesarealet med intakte forekomster av grastundra forventes derfor å være relativt stabilt.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen biotisk forringelse i vurderingsperioden.

Konklusjon

Det konkluderes med at naturtypen har livskraftige forekomster på Svalbard. 

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 85000 1,0 85000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Temperatur Majoriteten av arealet påvirkes (50-90%) Ubetydelig/ingen nedgang Pågående
Vekstsessong Majoriteten av arealet påvirkes (50-90%) Ubetydelig/ingen nedgang Pågående

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Førland, E.J., Benestad, R.E., Flatøy, F., Hanssen-Bauer, I., Haugen, J.E., Isaksen, K., Sorteberg, A., Ådlandsvik, B. 2010. Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900-2100. Klimaendringer i norsk Arktis. Norsk Polarinstitutt rapportserie 135: 52

Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Fjellgrashei og grastundra, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/113