Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Permafrost-ferskvannssump

Arktisk permafrost-våtmark

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: V7
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Nær truet NT

Utslagsgivende kritier C2a:

  • Forringelse av arealet på grunn av abiotiske faktorer

Vurderingsenheten

V7 Arktisk permafrostvåtmark (forslag til trivialnavn: Permafrost-ferskvannssump) utvikles på flat mark hvor permafrost ligger høyt og gir et stabilt og høyt vannspeil opp i mosemattten gjennom hele sesongen. Naturtypen får et sumplignende preg med permanent vannspeil over mose/mudder og en åpen akvatisk vegetasjon av karplantehelofytter og mosematter. Dette er ikke et torvdannende system.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Det er forventet at utbredelsesarealet for permaforst-ferskvannssump vil gå tilbake hvis en legger de gjeldende klimafremskrivninger til grunn (Førland med fler 2010). Tap av naturtypen vil foregå raskere enn dannelse av nye arealer ettersom de bioklimatiske sonene forflytter seg nordover. Innenfor vurderingsperioden på kun 50 år frem i tid vil en likevel neppe oppnå så mye som terskelverdien på 20% reduksjon.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Permafrost-ferskvannssump forekommer på alle hovedøyene i Spitsbergengruppen samt Bjørnøya, i mellomarktisk- og mildere deler av nordarktisk tundrasone, og i alle seksjoner. Utbredelsesarealet er større en terskelverdier for rødlisting.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

De permafrostbetingede våtmarkstypene er svært følsomme for endringer i permafrosten og hydrologien. Klimaendringer som fører til endringer i permafrosten kan derfor føre til store endringer i naturtypene. Permafrost-ferskvannssump forventes å utvikle seg i retning av permafrost-myr med de forventede klimafremskrivinger (Førland med fler 2010). Dannelse av permafrost-ferskvannssump på nye arealer som måtte bli tilgjengelige ettersom bioklimatiske soner flytter seg nordover anses å være en meget langsom prosess.

Vi konkluderer med at forringelsen kan bli så omfattende at permafrost-ferskvannssump blir rødlistet i kategori "Nær truet". etter C-kriteriet.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet biotisk forringelse av naturtypen (LC)

Konklusjon

Permafrost-ferskvannssump blir etter vår vurdering rødlistet som nær truet som følge av forventninger om forringelse relatert til klimaendringer. 

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 105000 1,0 105000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Temperatur Hele arealet påvirkes (>90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Vekstsessong Hele arealet påvirkes (>90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 50 % - < 80 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer NT
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Førland, E.J., Benestad, R.E., Flatøy, F., Hanssen-Bauer, I., Haugen, J.E., Isaksen, K., Sorteberg, A., Ådlandsvik, B. 2010. Klimautvikling i Nord-Norge og på Svalbard i perioden 1900-2100. Klimaendringer i norsk Arktis. Norsk Polarinstitutt rapportserie 135: 52

Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Arktisk permafrost-våtmark, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/95