Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Blokkmark

Blokkmark

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T27
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen blokkmark (T27) dannes mest der hvor det finnes vitringsmateriale eller morenemateriale bestående av krystalline bergarter. Blokkene blir konsentrert på overflaten som følge av frostprosesser eller er et resultat av vitring av metamorfe silikatbergarter eller harde glimmerskifre på stedet. Naturtypen er praktisk talt uten jordsmonn og har bare helt sporadiske forekomster av karplanter. Blokkene kan ha påvekst av lav, men siden det trolig ikke finnes noen beskrivelser av naturtypen fra Svalbard, vil vi ikke gå i detalj på artsmangfold. De sedimentære bergartene, som har svært stor utbredelse på Svalbard, danner ikke blokkmark da de vitrer for raskt opp til finmateriale.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Arealmessig er blokkmarkforekomstene på Svalbard stabile da de ikke trues av inngrep eller påvirkes nevneverdig av klimaendringer.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Forekomst av blokkmark er knyttet til harde bergarter som sprekker opp i blokker som ikke vitrer raskt videre opp til finmateriale. Naturtypen finnes derfor trolig kun i noe utstrekning i to begrensede områder på Svalbard. Dette er på Spitsbergens nordvesthjørne, Amsterdamøya og Danskøya, samt på granittområdene på Damflya ved Duvefjorden nord på Nordaustlandet. Minste konvekspolygon er beregnet til å ha et areal på kun ca 13 000 km2. Terskelverdi for rødlisting er dermed oppfylt, men kommer ikke til anvendelse da det ikke er registrert eller forventet noen tilbakegang.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen abiotisk forringelse av naturtypen.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen biotisk forringelse av naturtypen.

Konklusjon

Siden blokkmark ikke ser ut til å bli påvirket av noen faktorer regnes den som trygg (LC).

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 13500 1,0 13500
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 20 000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Blokkmark, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/117