Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Historisk skredmark

Historisk skredmark

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T25
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Vurderingsenheten

Hovedtypen historisk skredmark (T25) forstås som arealer der det har gått et skred som en enkelthendelse eller ved at den destabiliserende agensen i aktiv skredmark har opphørt sin påvirkning. Resultatet er en gjengroende overflate som gjennomgår en suksesjon. De fleste forekomstene på Svalbard er trolig knyttet til elver som har skiftet løp og dermed sluttet å destabilisere sedimentskråninger. Historisk skredmark knyttet til leirskred er ikke kjent. Relativt ferske skredmarker av denne typen er ofte gjenkjennbare på lang avstand ved at de invaderes av en intenst lysgrønn matte av polarsnelle Equisetum arvense subsp. alpestre.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Naturtypen er ikke kartlagt på Svalbard, men antas å ha stabilt eller økende areal da ingen sannsynlige påvirkningsfaktorer har "negativ" innvirkning. Mildere vintre med mye regn har ført til en sterkt økende utrasing av jordmasser, som innen kort tid fører over til denne naturtypen.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Historisk skredmark har trolig spredte forekomster over store deler av Svalbard i de samme områdene som det finnes aktiv skredmark. Utbredelsesarealet er økende og uansett godt over terskelverdi for liten utbredelse.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen abiotisk forringelse av historisk skredmark på Svalbard.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet noen biotisk forringelse av historisk skredmark på Svalbard.

Konklusjon

Det konkluderes med at aktiv skredmark har livskraftige og trolig økende forekomster på Svalbard.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 144000 1,0 144000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år< 20 %   LC
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år < 20 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Historisk skredmark, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/115