Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Svalbard

Polarørken

Polarørken

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: T28
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Nær truet NT

Utslagsgivende kritier A+C2a:

  • Reduksjon av totalarealet og forringelse av naturtypen på grunn av abiotiske faktorer

Vurderingsenheten

Hovedtypen polarørken (T28) omfatter mark der svært låge temperaturer og til dels tørke hindrer sammenhengende vegetasjon. Vegetasjonen består av spredte enkeltindivider eller klynger av karplanter og spredte flekker med mose og/eller lav, mens marka domineres av åpent substrat. Naturtypen polarørken er ikke den samme som klimasonen polarørken (definert ved klimaparametre). I klimasonen er nok naturtypen polarørken framherskende, men oaser av mer utviklet vegetasjon forekommer. Naturtypen polarørken er også utbredt i høgdelag innen andre klimasoner, f.eks. i fjella rundt indre Isfjorden der fjordnære områder ligger i mellomarktisk tundrasone.

Dokumentasjon

A-kriteriet (reduksjon i utbredelse)

Naturtypen polarørken er kanskje den naturtypen som er mest følsom for forventete klimaendringer (Førland med fler 2010). Både økte temperaturer, lengre sesong og økt nedbør er negative for typen. Vi forventer at den vil bli redusert i areal ved at områder med polarørken kan utvikle seg mot T22 grastundra med mer sluttet vegetasjon. Det er ingen ekspansjonsmuligheter inn i kaldere soner ettersom dette er den kaldeste (og tørreste) delen av Arktis. Hvor raskt slike endringer vil skje, er helt uvisst, men fortetting av vegetasjonen kan skje nokså raskt fordi kimene allerede er til stede i form av flekker med vegetasjon, og arealmessig nærkontakt med grastundra i områder med overgangsformer. Vi har anslått at det ikke har vært noen signifikant reduksjon (20%) i areal eller kvalitet hittil, men at reduksjonen de kommende 50 år kan overstige 20%.

B-kriteriet (lite utbredelsesareal)

Naturtypen polarørken er i hovedsak begrenset til de nordligste og østligste delene av Svalbard, med hovedtyngde på Nordaustlandet, på litt høgere deler av Barentsøya og Edgeøya, på de nordligste delene av Spitsbergen, og trolig på de østre øyene Hopen og Kong Karls Land. Den forekommer også i høgda ellers på Spitsbergen, men neppe på Bjørnøya. Hovedtyngden ligger i klimasonene polarørken og nordarktisk tundrasone, med fjellforekomster også i mellomarktisk tundrasone, og hovedsakelig i noe tørrere seksjoner. Terskelverdi for lite utbredelsesareal er ikke oppfylt.

C-kriteriet (abiotisk forringelse)

De forventede klimaendringet (Førland med fler 2010) vil etter alt å dømme føre til at noe areal med T28 polarørken vil gro igjen med mer sluttet vegetasjonsdekke og danne overgangsformer mot T22 grastundra. Siden det ikke er tilgjengelig areal for nydannelse vil en få en situasjon med forringet (gjengrodd) polarørken. Det antas at graden av forringelse vil bli så stor og gjelde så store deler av totalarealet at terskelverdier for rødlisting i kategori "nær truet" vil være oppfylt i løpet av vurderingsperioden.

D-kriteriet (biotisk forringelse)

Det er ikke registrert eller forventet biotisk forringelse av naturtypen polarørken.

Konklusjon

Ut fra disse vurderingene vurderer vi polarørken (som naturtype) som nær truet på grunn av antatt fremtidig reduksjon i areal og forringelse i form av gjengroing; begge deler drevet av kilmaendringer.

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 0 1,0 0
Utbredelsesareal 134000 1,0 134000
Antall forekomster 0 1,0 0

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Klimatiske endringer
Temperatur Hele arealet påvirkes (>90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Vekstsessong Hele arealet påvirkes (>90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående
Nedbør Hele arealet påvirkes (>90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år) Pågående

Tre aspekter ved pågående og forventete klimaendringer antas å påvirke polarørken negativt: økte temperaturer, lengre vekstsesong og økt nedbør.

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder X
Jan Mayen med kystnære øyer
Polhavet
Barentshavet
Norskehavet
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år≥ 20 % - < 30 %   NT
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   DD

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 50 % - < 80 %
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år ≥ 30 % - < 50 %
Tilsvarer NT
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år < 20 %
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år ≥ 20 % - < 30 %
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år < 20 %
Tilsvarer LC
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser


Vurderingen siteres som:

Arnesen, G., Hassel, K. og Elven, R. (2018). Polarørken, Svalbard. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/118