Behandlet i 2018 av ekspertkomite for Marint dypvann

Varm havkilde

Varm havkilde

Vurderingsenhet av Type 1.1.
NiN-kode: M12
CO
CR
EN
VU
NT
DD
LC
NE

Intakt LC

Dokumentasjon

Antallet lokaliteter er i denne sammenheng er estimert til syv basert på opplysninger gitt i kart og tekst hos Pedersen et al. (2010). Det er ikke kjent negative pågående påvirkningsfaktorer, men gitt de rike mineralressursene som de utgjør er fremtidig utnyttelse en potensiell trussel. 

Areal i Norge

Totalareal er naturtypens kjente areal per i dag. Utbredelsesarealet er et minimum konvekst polygon som omslutter alle forekomstene av typen. Antall forekomster er antall 10 x 10 km ruter der naturtypen forekommer. Forklaring til areal.

Kjent areal km² Mørketall Beregnet areal km²
(kjent * mørketall)
Totalareal 7 4,0 28
Utbredelsesareal 54000 2,0 108000
Antall forekomster 7 4,0 28

Pedersen et al. (2010) beskriver de kjente norske forkomstene av varm havkildebunn. Ved Jan Mayen finnes det to lokaliteter og på Mohnsryggen (Lokeslottet) er det dokumentert flere lokaliteter som denne sammenheng tilsvarer fem i antall.

Påvirkningsfaktorer

Ulike faktorer som påvirker vurderingsenheten med omfang, alvorlighetsgrad og tidspunkt

Faktor Omfang Alvorlighetsgrad Tidspunkt
Menneskelig forstyrrelse
Forskning En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Pågående
Innsamling En ubetydelig del av arealet påvirkes Ubetydelig/ingen nedgang Kun i fremtiden

Det foregår undersøkelser av varme havkilder i norske farvann, hvor fysisk forstyrrelse i form av innsamling av bunnmateriale foregår i et begrenset omfang.

Fremtidig uttak av mineraler fra inaktive varme havkilder er under diskusjon, og hvorvidt en slik industri vil starte opp i norske farvann er usikkert. 

Regioner

RegionForekomst
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard med sjøområder
Jan Mayen med kystnære øyer X
Polhavet X
Barentshavet X
Norskehavet X
Nordsjøen
Skagerrak

Vurdering mot hvert kriterium A-E

Utslagsgivende kriterium er uthevet. Forklaring på kriteriene.

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

A1Reduksjon siste 50 år< 20 %   LC
A2aReduksjon neste 50 år   NE
A2bReduksjon i en 50 årsperiode (fortid, nåtid, fremtid)   NE

B - Begrenset geografisk utbredelse

Utbredelsesareal i dag (B1) eller antall 10 × 10 km ruter hvor naturtypen finnes i dag (B2). Minst ett av underkriteriene a-c må være angitt for at kategorien B1 og/eller B2 skal gjelde.

B1 Utbredelsesareal (kjent utbredelse × mørketall) ≤ 55 000 km²
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer
B2 Antall 10 × 10 km ruter ≤ 20
a Pågående nedgang i areal eller kvalitet Ingen
b Påvirkningsfaktor som vil medføre nedgang i areal eller kvalitet Ingen
c Antall lokaliteter/trusler
Tilsvarer

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotisk faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år

C1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
C1 Grad av abiotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
C2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
C2a Grad av abiotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
C2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
C2b Grad av abiotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, innenfor en vurderingsperiode på 50 år.

D1 Andel av totalareal forringet siste 50 år
D1 Grad av biotisk forringelse siste 50 år
Tilsvarer NE
D2a Andel av totalareal forringet kommende 50 år
D2a Grad av biotisk forringelse kommende 50 år
Tilsvarer NE
D2b Andel av totalareal forringet 50 år (for-, nå- og framtid)
D2b Grad av biotisk forringelse 50 år (for-, nå- og framtid)
Tilsvarer NE

E - Kvantitativ risikoanalyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at økosystemet går tapt

NE

Referanser

  • Pedersen RB, Thorseth IH, Nygård TE, Lilley MD, Kelley DS 2010. Hydrothermal Activity at the Arctic Mid-Ocean Ridges. In Diversity of Hydrothermal Systems on Slow Spreading Ocean Ridges. Geophysical Monograph Series. American Geophysical Union. 188

Vurderingen siteres som:

Buhl-Mortensen, P. og Rapp, H. T. (2018). Varm havkilde, Marint dypvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsdatabanken, Trondheim. Hentet (dato) fra: https://artsdatabanken.no/RLN2018/5